Produktion i Luleå

Metallurgi process

I Luleå tillverkar SSAB malmbaserat stål av järnmalmspellets, som huvudsakligen kommer från Malmfälten. Till hamnen i Luleå kommer kol från Australien och USA till vårt koksverk, där hettar vi upp kolen i ett batteri av täta ugnar och omvandlar den till gas och koks. Gasen blir energi och koksen går till masugnen där den reducerar syre från järnmalmen så flytande råjärn bildas. Masugnen matas kontinuerligt med järnmalmspellets, koks, kalk och tillsatsämnen.

När masugnen nått rätt nivå tappas råjärnet ut och skickas vidare till stålverket. Där renas råjärnet från svavel och skickas vidare till våra LD-konvertrar. I konvertern kyls råjärnet med skrot och operatören blåser syrgas med högt tryck ner i stålbadet, med en lans. Syret förenar sig med kol och kolhalten minskar. När kolhalten är mindre än 1,7 procent har råjärnet omvandlats till stål.

Från LD-konvertern går stålet vidare till skänkmetallurgin där legeringar tillsätts och stålets kemiska sammansättning och temperatur finjusteras. Stålet kan även genomgå vakuumrening för extra hög renhet, t.ex. väterening och kväverening. SSAB har flera olika processer för skänkmetallurgi och det finns skillnader mellan SSABs verk. Syftet, kraven och noggrannheten är dock densamma. Användningsområdet avgör analysen och SSABs receptboken omfattar cirka 500 olika stålsorter.

Efter finjusteringen är klar gjuts stålet ut i ämnen i Stränggjutningen. Temperaturen på det flytande stålet är 1 600 grader Celsius.

Strängen gjuts mellan kylda plattor som kallas kokiller, stålsträngen kapas upp i ämnen (slabs) som märks och läggs på svalbäddar i väntan på transport till Borlänge. Ett ämne kan vara upp till 11 meter långt och väger ca 20-25 ton. Transporten till Borlänge sker på tåg och varje dag transporterar vi ca 7 700 ton stål.

Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.

Historisk film om SSAB i Luleå