Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen är ett viktigt bidrag till SSABs hållbarhetsstrategi och baseras på input från olika intressenter, som till exempel kunder, leverantörer, investerare och frivilligorganisationer.

Process

SSAB genomförde den senaste väsentlighetsanalysen 2019. Väsentliga områden identifierades och prioriterades under en process där externa och interna intressenter var involverade, genom intervjuer och en webbundersökning. GRI principerna –intressentens delaktighet, hållbarhet, väsentlighet och fullständighet –beaktades under hela processen. Resultaten från dialogerna utvärderades sedan i workshops med interna experter och bekräftades sedan av SSABs koncernledning. Utifrån detta definierades SSABs väsentliga hållbarhetsområden som ingår i hållbarhetsstrategin.

Under 2022 utvärderades väsentlighetsanalysen av ledningsgruppen för hållbarhet, där experter från olika hållbarhetsområden ingår. De väsentliga områdena identifierade 2019 kvarstår, men ytterligare områden identifierades för fortsatt bevakning vad gäller väsentlighet och rapportering, däribland vatten och biologisk mångfald.

Under 2023 genomförde SSAB en ny väsentlighetsanalys utifrån så kallad dubbel väsentlighet, det vill säga både finansiell och hållbarhetsmässig. Den utgör grunden till en uppdatering av hållbarhetsstrategin och kommande hållbarhetsredovisning i enlighet med EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD.

Väsentliga områden

  • Lägre energianvändning/högre produktivitet för kunder
  • Först med fossilfritt stål
  • Minskade utsläpp av växthusgaser (CO2e)
  • Cirkularitet (restprodukter/biprodukter)
  • Hälsa och säkerhet
  • Processäkerhet
  • Affärsetik
  • Ansvarsfulla inköp
  • Inkludering och mångfald