Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen har fungerat som ett viktigt bidrag till SSABs hållbarhetsstrategi och -mål samt för vårt arbete med att fastställa innehåll och omfattning kopplat till SSABs hållbarhetsrapportering. Väsentlighetsanalysen baseras på bidrag från interna experter och viktiga externa intressenter såsom kunder, leverantörer, investerare, frivilligorganisationer, branschorganisationer samt interna experter.

År 2019 genomförde SSAB en väsentlighetsanalys för att bestämma de mest relevanta och väsentliga hållbarhetsområdena i syfte att definiera en ny hållbarhetsstrategi och mål, samt omfattningen för SSABs GRI-rapportering. Väsentliga områden identifierades och prioriterades under en process där externa och interna intressenter var involverade. GRI principerna – intressentens delaktighet, hållbarhet, väsentlighet och fullständighet – har beaktats under hela processen.

Som ett första steg genomförde SSAB en bakgrundsanalys för att identifiera branschtrender och globala drivkrafter. Denna analys, samt SSABs tidigare väsentlighetsanalyser (2014) och SSABs befintliga hållbarhetsstrategi, fungerade som utgångspunkt för att identifiera relevanta områden över hela SSABs värdekedja.

I det andra steget analyserades och rangordnades de områden som identifierats under bakgrundsanalysen i enlighet med betydelse, utifrån både SSABs och externa intressenters perspektiv. Detta gjordes genom intervjuer med externa intressenter (kunder, leverantörer, investerare, icke-statliga organisationer, branschorganisationer) och en webbundersökning som inbegrep viktiga externa och interna intressenter för att prioritera områdena ytterligare. Resultaten från dialogen med interna och externa intressenter utvärderades sedan i workshops med interna experter och bekräftades sedan av SSABs koncernledning.

De väsentliga hållbarhetsområdena som definierades baserat på denna väsentlighetsanalys av 37 analyserade hållbarhetområden var följande:

  • Lägre energianvändning/högre produktivitet för kunder
  • Först med fossilfritt stål
  • Minskade utsläpp av växthusgaser (CO2e)
  • Cirkularitet (restprodukter/biprodukter)
  • Arbetsplatshälsa och -säkerhet
  • Processsäkerhet
  • Affärsetik
  • Ansvarsfulla inköp
  • Inkludering och mångfald

Dessa hållbarhetsområden presenteras i SSAB: s förnyade hållbarhetsstrategi och mål.