Koncernchefens kommentar – stark avslutning på rekordår
Helåret 2021 blev det bästa i SSABs historia med rekordresultat för samtliga divisioner. En stor del av förbättringen drevs av höga stålpriser. Den interna prestationen var god under året med en hög produktionsstabillitet och ett förbättrat säkerhetsutfall. Under året befäste SSAB positionen som ledande kraft i stålindustrins gröna omställning.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2021 ökade till 6 961 (557) Mkr och för helåret steg resultatet till rekordhöga 18 837 (-325) Mkr. Nettokassaflödet var starkt och uppgick till 12,4 (2,2) Mdkr för helåret och koncernen är nu skuldfri med en nettokassa om 2,3 Mdkr. Produktmixen förbättrades under året i linje med våra strategiska mål, SSAB Special Steels ökade leveranserna till 1,46 (1,13) miljoner ton och SSAB Europes andel premiumprodukter ökade till 43 (38) %.

SSAB Special Steels rörelseresultat för fjärde kvartalet steg till 1 540 (518) Mkr och marginalen ökade till 23,5 (12,7) %. SSABs höghållfasta stål stödjer bland annat våra kunders hållbarhetsstrategier och deras strävan att förbättra produktiviteten och hållbarhetsprestandan i maskiner och annan utrustning.

SSAB Europes rörelseresultat för fjärde kvartalet steg till 3 301 (83) Mkr och marginalen steg till 26,5 (1,1) %. SSAB Americas rörelseresultat ökade till 2 188 (18) Mkr och marginalen steg till 35,6 (0,5) %.

Vårt fokus på hälsa och säkerhet och produktionsstabillitet har gett positiva resultat. Olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade  till 1,8 (3,7) under 2021. Covid-19 fortsätter att ställa till problem och sedan årsskiftet har ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen införts.

Utsikterna för första kvartalet är i grunden positiva, dock med en fortsatt osäkerhet om komponentbrist hos flera av våra kunder samt flaskhalsar i logistikkedjorna, inte minst mot bakgrund av den ökande smittspridningen av Covid-19.

SSAB leder stålindustrins gröna omställning med det unika HYBRIT-projektet, som SSAB driver tillsammans med partners. Efterfrågan på fossilfritt stål växer kraftigt och mot den bakgrunden har SSAB:s styrelse fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra krävs dock att nödvändig infrastruktur finns på plats i tid och att det finns tillgång till fossilfri el.

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för 2021 klockan 09.30 fredagen den 28 januari 2022. Presentationen sker genom en kombinerad webcast och telefonkonferens som sänds via SSABs webbsida.

Bokslutskommunikén presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredagen den 28 januari 2022, klockan 09.30.

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 6319 1314 22

Konferens ID: 15079489#

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/3ecu833c

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], +46 8 4545 734


Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 07.30 CET.