-Vi är redan en föregångare i många avseenden och vi vill behålla den positionen i framtiden. Hållbarhetsfrågan omvandlar hela stålindustrin och det krävs omfattande åtgärder för att minska klimatförändringarna. Våra nya mål är väldigt ambitiösa, men vi är helt säkra på att vi kommer att uppnå dem. För att uppnå målen krävs det stora ansträngningar i hela organisationen och samarbete med staten, forskningsinstitut, universitet och andra partners, säger Martin Lindqvist, VD för SSAB.

Mål: Fossilfritt 2045

Ett av SSABs nya mål är att stegvis gå mot en fossilfri stålproduktion genom HYBRIT-projektet och att dessutom eliminera andra fossila utsläpp, vilket gör det möjligt för alla våra verksamheter att bli fossilfria före 2045. Cirka 90 procent av våra totala utsläpp härrör från masugnar. De återstående 10 procenten kommer främst från värmeugnar, men även från interna transporter.

-Vi strävar konstant efter att förbättra vår miljöprestation i produktionen. SSAB tillhör redan de mest effektiva stålproducenterna när det gäller koldioxidutsläpp. För att alla våra verksamheter ska bli fossilfria krävs det att vi lyckas med många åtgärder, inte bara HYBRIT, utan även genom mindre mängd inköpt energi, utnyttjande av restprodukter, hållbara insatsmaterial och fossilfria interna transporter, fortsätter Martin Lindqvist.

SSAB har tidigare publicerat sina miljö- och energimål för 2019.

Mål: 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för kunderna 2025

Det nya målet relaterat till SSABs hållbara erbjudande innebär att kunderna genom att använda SSABs höghållfasta stål kan uppnå årliga koldioxidbesparingar på 10 miljoner ton under slutproduktens användningsfas – denna mängd är lika med SSABs egna direkta koldioxidutsläpp. Besparingarna uppnås genom två program: 7,8 miljoner ton i besparingar genom SSAB EcoUpgraded och 2,2 miljoner ton genom Automotive Premium Upgrade.

-SSABs stål används för att producera utrustning som i många fall använder stora mängder energi när den används. Att hjälpa kunderna tillverka lättare och bränslesnålare produkter är det snabbaste sättet och det största bidraget som vi kan ge för att minska de totala koldioxidutsläppen. För en tung lastbil är utsläppen under användningsfasen nio gånger större än utsläppen från produktionen av alla material som behövs för lastbilen, säger Maria Långberg, Personal- och Hållbarhetsdirektör.

Mål: Ansvarsfull partner

SSAB strävar efter att vara en ansvarsfull partner gentemot företagets alla intressenter.

-Att vara en ansvarsfull partner bygger på flera initiativ inom många viktiga områden. Det handlar till exempel om vårt sätt att arbeta med säkerhet, hur vi arbetar med affärsetik i vår egen verksamhet och gentemot våra leverantörer, hur vi arbetar med frågor som rör mångfald och att säkra vår långsiktiga kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Maria Långberg.

SSAB strävar efter att vara det säkraste stålföretaget i världen med en nollvision för olyckor, arbetsskador och sjukdomar.

SSAB behåller sitt tidigare publicerade jämställdhetsmål att 30 % av toppbefattningarna i bolaget ska innehas av kvinnor vid utgången av 2019 (en ökning från 23 % 2015).

För mer information kontakta:
Viktoria Karsberg, chef för Corporate Communications, [email protected],
telefon: +46 72 233 5288

Läs mer om SSAB EcoUpgraded