Den 14 juli 2014 erhöll SSAB godkännande från Europeiska kommissionen för samgåendet med Rautaruukki. Godkännandet var villkorat av att SSAB åtog sig att avyttra följande enheter inom sin dåvarande nordiska ståldistributionsrörelse och finska verksamhet riktad mot byggsektorn: ett Steel Service Center i Sverige (Halmstad) och ett i Finland (Nådendal), Tibnor Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Tibnor AB), det 50 % ägandet i var och en av bolagen Norsk Stål AS och Norsk Stål Tynnplater AS i Norge och Plannja Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Plannja AB).

Som konsekvens av transaktionen kommer Tata Steels ägande i Norsk Stål Tynnplater AS att öka från nuvarande 50 % till 100 %.

Nådendal service center har 70 anställda, Halmstad har 61 anställda och Norsk Stål Tynnplater har 50 anställda. De anställda i dessa enheter kommer att fortsätta i enlighet med tidigare villkor.

Avyttringarna kommer inte till att påverka den tidigare kommunicerade synergipotentialen eller den industriella logiken för samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Chef för Investor Relations 08-45 45 729, [email protected]

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen.Översänt för offentliggörande den 12 februari 2015 kl. 09.30 CET.