Minskningen av antalet aktier och röster föranleds av indragningen av 33 217 659 aktier (varav 8 216 940 aktier av serie A och 25 000 719 aktier av serie B) som beslutades av årsstämman den 24 april 2024.

Aktiekapitalet om 9 062
 550 868,80 kronor är oförändrat eftersom det samtidigt med beslutet att minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier, beslutats att öka aktiekapitalet genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Detta har skett utan att några nya aktier emitterats. Härigenom har aktiekapitalet återställts till samma belopp som före minskningen.

Efter indragningen innehar SSAB inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288

Denna information är sådan som SSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 10.00.