Entreprenor under arbetet
Entreprenor under arbetet

Entreprenör - Under arbetet

I detta avsnitt finner ni information som är viktig att känna till under arbetets gång.

Om olyckan är framme

Checklista under arbetet

 • Säkerställ att samtliga medarbetare har kunskap om vad som står i denna broschyr

 • Tillämpa alltid bryt och lås rutin vid arbete i maskiner eller maskinella anordningar

 • Säkerställ att alla i arbetsgruppen har kännedom om hur man ska bete sig vid händelse av gaslarm och var närmaste inre säkra återsamlingsplats är lokaliserad.

 • Säkerställ att alla i arbetsgruppen har kännedom om var närmaste återsamlingsplats är i händelse av brand.

 • Säkerställ att alla i arbetsgruppen har god kännedom om SSABs rutiner för larm om olyckan är framme (läs mer under ”Om olyckan är framme”)

 • Säkerställ att alla i arbetsgruppen har god kännedom om riskkällorna vid arbete på SSAB.

Riskkällor

Nedan är exempel på riskkällor som finns i SSABs verksamhet. Varje arbete ska riskbedömas då listan nedan i första hand är en övergripande lista.

Obs! Rapportera tillbud i IA-appen/Report incidents in the IA application for mobile phones

 • Instruktion vid användning av IA-app för entreprenörer verksamma vid SSAB Luleå (svenska)
 • Instructions for using the IA application for contractors operating at SSAB Luleå (English)

Processgaser

Koks-, järn- och stålframställningen ger upphov till processgaser som kan vara skadliga för människan. Vid varje produktionsenhet finns uppgifter om gasriskområden och därtill kopplade säkerhetskrav. Varje avdelning har identifierat områden med gasrisk. I dessa ska personlig gasvarnare bäras (entreprenör tillhandahåller gasvarnare till egen personal).

Tänk på att: 

 • Ta reda på vilken typ av gas och därmed vilken typ av gasvarnare som är relevant - risk för kvävgas eller argon innebär behov av syrgasvarnare, risk för processgas innebär CO-varnare (kolmonixid). Specifika gasvarnare ska bäras vid risk för H2 respektive SO2.
 • Säkerställa att alla i arbetsgruppen har kännedom om hur man ska bete sig vid händelse av gaslarm och var närmaste inre säkra återsamlingsplats är lokaliserad.

Arbete i närheten av flytande järn, stål och slagg

På SSAB hanteras stora mängder flytande järn, stål och slagg både inomhus och utomhus. Utrustning, fordon och människor ska inte placeras eller befinna sig på platser där det finns stor risk för att träffas av stänk från flytande järn, stål eller slagg.

På grund av att det ständigt finns risk för stänk har SSAB krav på att skyddsklädsel ska vara flamskyddad, se avsnittet Klädsel och personlig skyddsutrustning.

Vid materiallyft i område där det finns risk för stänk finns får tygstroppar inte användas. Använd istället vajerstroppar eller kättingar.

Vid misstanke om asbest

I vissa äldre utrustningar kan det fortfarande ingå asbest, till exempel i packningar eller i viss isolering. Vid misstanke om asbest, avbryt arbetet och meddela omedelbart Samordningskoordinatorn. Asbest får endast rivas av godkänt företag.

Elektriska arbeten

Elektriska arbeten får inte utföras utan tillstånd. Vid byggnads- eller reparationsarbete i närheten av strömförande anläggning ska godkännande ges av eldriftledare eller elsäkerhetsledare innan arbetstillstånd utfärdas av samordningskoordinatorn och arbetet påbörjas.

Vid arbete där det finns elektrisk fara ska riskminimerande åtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Åtgärderna ska vara grundade i en riskanalys.

Tänk på att:

 • Vid ingrepp i maskiner eller maskinella anordningar, tillämpa "Bryt & lås-rutinen". Önskar ni ta del av denna rutin, kontakta er beställare.

Medianät och rörledningar

SSABs tryckluftsnät

Det är förbjudet att ansluta personlig skyddsutrustning till SSABs tryckluftsnät. Vid behov ska entreprenörer medföra kompressor för andningsluft som ska uppfylla gällande krav. Placering av kompressor gås igenom i samråd med samordningskoordinator.

Ingrepp i rörsystem

Anslutningar, omkopplingar och andra ingrepp i SSABs anläggningars rörsystem får inte utföras utan tillstånd från anläggningsägaren, eftersom det finns risker såsom kvävning, brand, explosion och förgiftning. Efter klartecken från anläggningsägaren har samordningskoordinatorn rätten att utfärda arbetstillstånd.

Tänk på att: 

 • Om ingrepp ska ske i gasförande ledning, se avsnitt "Heta arbeten i förbudsområden".

Trafik

Trafiksituationen på SSABs område är komplex oh omfattar en del risker. För mer information om risker och regler läs "Trafik och fordon inom Svartöns industriområde"

Samordningsansvar och arbetstillstånd

SSAB är samordningsansvarig på Svartöns industriområde och i alla de anläggningsdelar och andra områden där SSAB bedriver verksamhet. De två roller på SSAB som utgör kontaktytor gentemot entreprenörer när det gäller samordningsansvar är Beställare (den som anlitat firman i fråga) och Samordningskoordinator (den som utfärdar arbetstillstånd vilket oftast är den skiftgående arbetsledaren eller verkstadschefen).

Ett tillfälligt arbete får aldrig påbörjas utan arbetstillstånd, detta gäller både SSAB-anställda och entreprenörer. Arbetstillståndet ska utfärdas i direkt anslutning till att arbetet i fråga ska sättas igång.

Särskilda säkerhetsregler

Bryt & lås

Många maskiner och anläggningsdelar är rörliga och drivs av någon form av energikälla, till exempel elektricitet, tryckluft, hydraulik, pneumatik eller mekanik. Innan alla former av reparation, inspektion, rengöring etc. ska göras i sådana anläggningsdelar är det viktigt att isolera, låsa eller fästa alla energikällor. Detta kallar vi till vardags för att ”bryta och låsa” en anläggning, och det finns en övergripande utförlig instruktion för detta på SSAB.

Lås, "sax" och skylt kan SSABs beställare eller samordningskoordinator kräva att utföraren själv har med sig, men flera avdelningar har system för utlåning. Notera att om flera utförare gör jobb på samma anläggning ska samtliga låsa brytningen!

Stegar och ställningar

Stegar som ska användas ska vara godkända enligt gällande krav. På grund av olycksrisken ska arbete från och förflyttning via stegar undvikas så långt det är möjligt.
Ställningar får endast sättas upp av utbildad personal och får inte beträdas innan de har kontrollerats. Det är absolut förbjudet att göra förändringar i ställningar utan att först ha kontaktat ställningsbyggaren. Vissa ändringar får endast göras av ställningsbyggaren själv. Dokumentation om ställningar ska delges samordningskoordinator och eventuell byggarbetsmiljösamordnare, samt anslås på ställningen i fråga.

Vid behov av byggnadsställningar eller arbetsplattformar ska samordningskoordinatorn kontaktas. Ställningar och arbetsplattformar får endast uppföras av godkänd personal eller företag. Ändringar i ställningar får endast göras av det företag som ställt upp dem.

Tänk på att:

Att inte placera stegar eller ställningar nära en kran, travers eller andra transportleder utan att vidta särskilda försiktighetståtgärder. Exempelvis genom, bryt & lås eller blockering av lyftanordningen eller genom avspärrningar runt ställningen, se avsnitt nedan. Detta ska ske genom samordningskoordinatorns försorg på anmodan av entreprenören.

Avspärrningar

Vid arbete på höjd där det finns risk för fallande föremål ska området nedanför avspärras. Även hål eller gropar som tas upp i golv eller tak ska spärras av på betryggande sätt. Avspärrningar ska märkas med information om vem som spärrat av och med kontaktuppgifter till denne. Avspärrningar ska plockas bort när de inte längre behövs. SSAB kan tillhandahålla utrustning för avspärrning, kontakta Centralförrådet.

Tänk på att:

Märka avspärrningar med information om vem som spärrat av och kontaktuppgifter till denne.

Lyftarbeten

Det är inte tillåtet att använda SSABs lyftanordningar och lyftredskap utan särskilt tillstånd från Samordningskoordinatorn. Det är förbjudet att lyfta ovanför andra. Området nedanför lyftet ska spärras av, annars ska en lyftledare anlitas som har uppsikt och varnar andra att lyft pågår. Utbildningsbevis och arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lyftutrustningen i fråga ska kunna uppvisas för SSAB på begäran.

Tänk på att:

SSAB använder traverser i produktionen. Se upp för traverstrafik och gå eller kör aldrig under hängande last!

Heta arbeten och heta arbeten i förbudsområden

Personer som ska utföra heta arbeten eller heta arbeten i förbudsområden, agera brandvakt eller efterbevaka ett arbete ska ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning i Heta arbeten tillsammans med godkänt resultat. Giltigt certifikat för heta arbeten tillsammans med SIS-godkänd legitimation ska kunna visas upp vid tillståndsgivning.

För information om allmän praxis, läs mer i Säkerhetsregler för Heta arbeten (SBF HA-001) från Brandskyddsföreningen.

Som Heta arbeten definieras arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand, till exempel svetsning och skärning.

Heta arbeten i förbudsområden är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand eller explosion i områden som innehåller eller har innehållit brandfarliga eller explosiva varor samt områden med risk för dammexplosion. Sådana arbeten kräver särskilt godkännande från föreståndare brandfarlig vara.

Ordning och reda

Arbetsplatsen

Entreprenören ska hålla god ordning på verktyg, material och utrustning, och dagligen städa arbetsplatsen från eget överblivet material och avfall. Arbetsutrustning får inte lämnas kvar efter avslutat arbete. Transportvägar ska hållas fria. Utrymningsvägar, nöddushar och brandposter får aldrig blockeras.

Baracker

Om entreprenören har någon barack på industriområdet ska god ordning gälla även kring denna. Barackerna ska vara tillgängliga för besiktning av Företagsskydd och SSABs avsnitt Brand. Det är förbjudet att övernatta i kontors- eller manskapsbaracker inom verksområdet.

Borttagande av skyddsanordning

Det är förbjudet och straffsanktionerat enligt Arbetsmiljölagen att avlägsna skyddsanordningar. Om det är nödvändigt att avlägsna skydd för att nå den aktuella anläggningsdelen vid till exempel reparationsarbete, ska detta ha identifierats i Arbetstillståndet. Skydd som tillfälligt behöver avlägsnas i samband med underhåll ska monteras tillbaka när arbetet är avslutat eller om arbetsområdet lämnas utan uppsikt.

Miljöansvar

 Ni har ansvar för det avfall som uppstår under arbetets gång. Läs mer om hur detta ska hanteras under avsnittet "Efter arbetet".

 

Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.