Entreprenor
Entreprenor

Entreprenör - Efter arbetet

På denna sida finner ni information om vad som gäller för att ett arbete ska kunna räknas som avslutat, exempelvis administration samt källsortering och avfall.

Checklista innan arbetet helt kan avslutas

 • Städa arbetsplatsen efter dig.
 • Placera skräp och avfall i rätt behållare, se källsortering och avfall.
 • Avsluta arbetstillståndet.
 • Återkoppla till din beställare, enligt er överenskommelse.
 • Ordna påskrift av tidssedlar.
 • Anmäl eventuella tillbud och andra avvikelser.

Källsortering och avfall

SSAB har en avfallsplan som beskriver hur man ska ta hand om avfall, inklusive farligt avfall. Denna gäller även för entreprenörer.

Avfall som är direkt knutet till SSABs verksamhet kan lämnas lämnas på SSABs miljöstation Memaco. Observera att endast avfall som uppstår som en direkt konsekvens av entreprenaden kan lämnas i här. Allt avfall som kommer av service och reparation av egna maskiner eller i manskapsbaracker är entreprenörens ansvar. Avfall får under inga omständigheter föras in på SSABs industriområde.

Om ert arbete resulterar i avfall som inte passar in med någon av nedanstående beskrivningar eller med de anvisningar som ni fått från er samordningskoordinator, begär då tydligare anvisningar för detta av samordningskoordinatorn eller kontakta Memaco på 0920-921 58.

 

Miljöstationer för farligt avfall

Små mängder farligt avfall lämnas i miljöstationen på Memacos område. Vid större mängder farligt avfall (1-2 fat) lämnas avfallet på miljöplattan på Memacos område. För större mängder än så ansvarar beställaren av utfört arbete för att avfallet hämtas direkt på plats.Avfall som lämnas i miljöstationerna ska, om så är möjligt, ligga kvar i originalförpackningen. Om originalförpackningen saknas ska avfallet märkas på ett sådant sätt att innehållet i den nya förpackningen tydligt framgår. Det är viktigt att avfallet märks och är väl emballerat!I miljöstationen på Memaco lämnas mindre mängder avfall. För detta ändamål finns ett antal uppmärkta kärl för specifika avfall samt en miljöcontainer för farligt avfall.

I miljöcontainern lämnas:

 • Spillolja (hälls över i fat som står i containern).
 • Smörjfett, spillfett, fettuber och liknande.
 • Oljefilter, bränslefilter som tömts på olja.
 • Hydraulslang som tömts på olja.
 • Färg, lösningsmedel samt mindre mängder kemikalier lämnas i originalförpackning eller i annan märkt förpackning

För nedanstående avfall finns separata kärl:

 • Färgburkar, färg- och limavfall med intorkade rester. Helt tomma färgburkar av metall kastas i hög för metallskrot, plastburkar kastas i container för brännbart.
 • Batterier, ackumulatorer (bly, typ bilbatterier) lämnas på Fordonsverkstan, i behållare för batterier.
 • Övriga större och små batterier lämnas på Memaco i behållare för batterier.
 • Vid stora mängder batterier (1 pall eller mer) beställer entreprenören transport för att föra bort dessa från platsen.
 • Lysrör och glödlampor lämnas på Memaco i därtill avsett kärl
 • Sprayburkar.

Observera att allt avfall ska vara väl emballerat och märkt med innehåll. 

Fasta uppsamlingsplatser för vissa avfall och restprodukter

För att underlätta hantering och återvinning finns fasta uppsamlingsplatser för vissa avfall och restprodukter. Behållarna är färgkodade och har upplysningstext på eller i anslutning till dem. Information och komplettering av avfallsbehållare vid stationerna fås via SSABs avdelning Fordon 0920-925 66 eller Memaco 0920-921 58.

Stålskrot (gul)

Dessa är endast för uppsamling av järn och stålskrot. Behållarna är inte avsedda för målad plåt eller andra metaller. Tomma färgburkar av metall kan samlas i dessa.

Trä (orange)

Här samlas rent träavfall.
Impregnerat trä, slipers eller träavfall som är kraftigt förorenat av olja eller annat ska inte placeras här. Det är farligt avtal och hanteras enligt Avfallsplan.

Brännbart avfall (blå eller grön)

I denna samlas avfall som kan sorteras ut som brännbart, såsom plast och hushållsavfall.

Metallskrot (grå)

För uppsamling av, målad plåt och övriga metaller utom stål, till exempel rostfritt, koppar, mässing och bly. Blanda inte skrot av olika metaller! På Memaco finns avsedda platser där skrotet kan sorteras direkt.

Kabelskrot (brun)

För uppsamling av kabel. På Memaco finns avsedda platser där kabel kan sorteras direkt.

Papper (blå)

I denna samlas papper och kartonger.

Well (blå, märkt ”Well”)

För uppsamling av wellpapp samt kartonger av wellpapp.

 
Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.