Om olyckan är framme

Larma

SSABs interna larmnummer är 0920-921 11 . Det är av högsta vikt att larm om olyckshändelser inom Svartöns industriområde går till detta nummer (SSABs larmcentral) för att omedelbar insats samt korrekt ledsagning av utryckningsfordon ska kunna ske.

Första hjälpen och hjärtstartare

Första hjälpen-utrustning och hjärtstartare finns tillgängligt – ta reda på var närmaste utrustning finns innan ni påbörjar varje specifikt arbete. Här finns en karta över hjärtstartarnas placering.

Utrymning och inrymning

Vid händelse av brand som inte kan bekämpas av de personer som finns närmast ska byggnader utrymmas och återsamling ske på anvisade återsamlingsplatser.

Vid händelse av gaslarm ska man skyndsamt röra sig bort från gaskällan och uppsöka närmaste inre återsamlingsplats. Om man befinner sig utomhus ska man konstatera vindriktning och röra sig 90o bort från denna.

 

Miljöavvikelser och miljöolyckor

Händelser som resulterar i utsläpp till mark eller vatten ska omedelbart rapporteras till samordningskoordinator och till SSABs miljöavsnitt. Lämplig absorbent ska finnas tillgänglig för uppgiften oavsett vilket fordon som används. Oavsett olyckans omfattning ska sanering och skadebegränsning påbörjas omedelbart.

Vid miljöolyckor startar larmkedjan precis som för personolyckor, se ovan. Ange följande vid larmsamtalet:

 • Att larmet gäller en miljöolycka.
 • Plats för utsläpp och vilken port.
 • Vägpunkt eller annan känd plats dit utryckningsfordon ska komma.
 • Typ av utsläpp.
 • Vem du är.

Exempel på miljöolyckor kan vara:

 • Kemikalieolyckor som innebär utsläpp till mark eller vatten.
 • Läckage eller haveri av hydrauloljesystem på arbetsmaskiner.
 • Läckage eller haveri av bränsletank på arbetsmaskiner.
 • Läckage från cisterner.
 • Läckage av processvatten från slutna system.

   

  Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.