SSAB i den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin innebär en övergång från linjära affärsmodeller, där produkter tillverkas av råvaror som används och sedan kasseras, till cirkulära affärsmodeller, där produkter eller delar repareras, återanvänds, återlämnas och återvinns. En cirkulär ekonomi främjar en vision om noll avfall för att skapa en mer hållbar värld.

Dessutom stödjer en cirkulär ekonomi innovativ design som bidrar till ökad återvinning och reduktion av mängden nytt material som används, och för att uppmuntra till återvinning och återanvändning av alla material. En cirkulär ekonomi kan tillämpas på ett bra sätt genom att utgå från ett livscykelperspektiv och mäta de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna i varje steg av en produkts livscykel. Sammanfattningsvis kan stålprodukter sägas främja huvudsyftet med en cirkulär ekonomi eftersom stål kan återanvändas om och om igen utan att dess kvalitet försämras.

På SSAB har vi definierat vårt tillvägagångssätt och riktat våra huvudsakliga insatser för att bidra till den cirkulära ekonomin genom att fokusera på följande kritiska områden: Resurseffektivitet, reparera och byta ut, återvinna och uppgradera. Genom att hantera dessa områden på ett professionellt sätt och ständigt sträva efter att förbättras inom respektive område kommer vi att minska vår miljöpåverkan och bidra till att bekämpa den globala klimatförändringen.circular economy image

Resurseffektivitet

Energieffektivitet

Energieffektivitet inom ståltillverkningen är en nyckelprioritering för SSAB. Vi ser det som en möjlighet att minska kostnaderna och förbättra SSABs miljöpåverkan. Energieffektiviteten i SSABs ståltillverkning förbättras med hjälp av processgaser och återvunnen värme för att minska behovet av köpt energi, både när det gäller bränsle och el.

Läs mer om SSAB och energieffektivitet


SSAB har som mål att uppnå en bestående minskning av köpt energi om 400 GWh (både elektricitet och bränsle) i slutet av 2020, jämfört med basåret 2014.

Läs mer om SSABs koncerngemensamma hållbarhetsmål och strategi.


Materialeffektivitet

För SSAB innebär materialeffektivitet att få ut mer av mindre material, vilket resulterar i en förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser. Järn- och stålproduktionen ger upphov till en rad olika restprodukter. 2014 producerades fyra miljoner ton restprodukter i de nordiska produktionsanläggningarna. Återcirkulerat järnhaltigt material i stålprocessen minskar behovet av nya råvaror. Detta minskar i sin tur både koldioxidutsläppen och kostnaderna. Material som inte kan återcirkuleras internt kan bearbetas till biprodukter och säljas externt för att skapa nya intäktsströmmar till företaget medan koldioxidutsläppen minskar genom att naturresurser ersätts i andra branscher. Att öka den interna återcirkuleringen av restprodukter och den externa försäljningen av biprodukter kommer att leda till minskat avfall och att mindre material skickas till deponi.

Läs mer om SSAB och materialeffektivitet


Återvunna energiflöden inom SSAB bidrar också till ökad materialeffektivitet. Gaser, ånga och varmvatten som produceras i processerna utvinns och används i andra delar av tillverkningsprocessen för att producera el och värme

Läs mer om SSAB och energieffektivitet


Tack vare sina egenskaper kan stålet återvinnas om och om igen utan att förlora sina egenskaper. Användningen av skrot i SSABs ståltillverkning är också en viktig del i att förbättra SSABs materialeffektivitet.

Läs mer om SSAB och stål


SSAB har ett mål om att öka användningen av restprodukter genom att förbättra den interna återcirkulationen av material och externa försäljningar av biprodukter. Målet är att nå bestående förbättringar gällande material som skickas till deponi med 50 000 ton vid slutet av 2020, jämfört med basåret 2014.

Läs mer om SSABs koncerngemensamma hållbarhetsmål


Koldioxideffektiv stålproduktion

SSAB är en av de mest koldioxideffektiva ståltillverkarna i världen. Företaget är sju procent mer effektivt än det europeiska genomsnittet och 20 procent mer effektivt än Kina. Detta innebär att det krävs mindre råvaror (järnmalm, koks och kol) för att tillverka stålet.

Läs mer om SSAB och koldioxideffektivitet


SSAB har ett mål om att minska koldioxidutsläppen som kommer från ståltillverkningen. Målet är att uppnå en bestående minskning av koldioxidutsläppen med 300 000 ton i slutet av 2020, jämfört med basåret 2014.

Läs mer om SSABs koncerngemensamma hållbarhetsmål


Reparera och byta ut

Hardox Wearparts är ett nätverk med cirka 500 företag som har en närvaro i mer än 80 länder runt om i världen. Detta nätverk är en ledande tillverkare av slitdelar och slittjänster som drivs av SSAB. Affärsmodellen baseras på att ge slutanvändarna råd om hur de kan förbättra prestandan på sina maskiner från ett slitageperspektiv, och att göra högkvalitativa Hardox-produkter som producerats av SSAB. Hardox extrema slitagemotstånd ökar livslängden för olika typer av utrustning. En ökad livslängd påverkar miljön på många olika positiva sätt. Färre utrustningar skrotas och avfallet minskar. Dessutom minskar behovet av att tillverka ny utrustning, vilket innebär besparingar av naturresurser och minskade koldioxidutsläpp. Hardox Wearparts erbjuder tjänster till olika branscher, såsom gruvdrift, gruvor och mineralbrytning, byggindustrin, cement och betong, kol och energi, metallindustrin, återvinning, jordbruk, skogsbruk och fiske.

Återvinna

Steel is the most recycled material in the world. More steel is recycled than all other recyclable materials combined. Steel is 100% recyclable and its unique properties mean it can be recycled infinitely without loss of properties or performance. A critical element in reducing carbon emissions originating in the steel lifecycle is to optimize steel recycling. However, there is not enough scrap available to satisfy world demand. This means that steel-making from iron ore will continue to play an important role. SSAB’s production in the US is 100% scrap based and in the Nordics approximately 20% scrap is used as a complement to the iron-ore used as raw material.

Uppgradera

Miljömässiga fördelar med höghållfast stål

Det finns betydande miljömässiga fördelar med att uppgradera till höghållfast stål. Höghållfast stål är starkare än vanligt stål och består av konstruktionsstål och slitstarkt stål. Att uppgradera ett fordon med höghållfast stål minskar mängden stål som behövs i tillverkningsprocessen. Det gör i sin tur att utsläppen som uppstår i ståltillverkningen minskar, eftersom mängden resurser som används i tillverkningen (järnmalm, legeringsämnen, koks, kol och energi) också minskar när mindre stål behöver tillverkas.

SSABs största insats till att minska miljöpåverkan är att främja användningen av höghållfast stål. Den största potentialen för att minska koldioxidutsläppen sker under användarfasen. 90 procent av den reducerade miljöpåverkan kan kopplas till användarfasen av lättare fordon, genom minskad bränsleförbrukning, vilket innebär att SSAB har möjlighet att positivt påverka sin värdekedja i nedåtgående led.

Fordon, grävmaskiner och kranar tillverkade av höghållfast konstruktionsstål väger mindre och ökar last- och lyftkapaciteten, vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen (färre transporter och lättare fordonskonstruktioner), och förlänger tiden för produktens livslängd, vilket också minskar utsläppen [t.ex. Strenx]. Användning av slitstål i konstruktioner ökar rejält maskiners eller fordons motståndskraft mot hårt slitage och extrema väderförhållanden, vilket i sin tur ökar deras användbara livslängd och minskar underhållsbehovet. Detta resulterar också i minskade utsläpp från tillverkningen av nytt stål [t.ex. Hardox]. Användning av slagtåligt stål ökar produkternas säkerhet. Dessa stål är starkare och har större sträckgräns, vilket också innebär att mindre stål går åt. (t.ex. Docol).

Läs mer om fördelarna med höghållfast stål

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel


Produktdesign och innovation

SSAB arbetar i nära samarbete med kunder under tillämpnings- och processutvecklingsfaserna för att kunna designa mer förädlade och hållbara produkter. SSABs styrka ligger i designlösningar som stärker kundernas konkurrenskraft och reducerar deras miljöpåverkan genom att erbjuda produkter i höghållfast stål kombinerat med en unik kunskap om stålets egenskaper. (t.ex. Knowledge Service Centers och tekniskt support).