Årsredovisningen 2023 består av följande delar:

- Strategirapport
- Hållbarhetsredovisning
- Bolagsstyrningsrapport
- Ersättningsrapport
- Finansiella rapporter

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs utveckling under 2023, både ur ett finansiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI Standards och inkluderar även rapportering enligt EUs taxonomiförordning. Hållbarhetsrapporteringen har redan nu börjat förberedas för de kommande CSRD-kraven.

Årsredovisningen finns tillgänglig på engelska och svenska på ssab.com respektive ssab.se. Årsredovisningen i enlighet med European Single Electronic Format (ESEF) finns tillgänglig på svenska. Strategirapporten inklusive koncernchefens kommentar finns tillgänglig på finska på ssab.fi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Viefhues, ESG Manager, [email protected], tel: + 46 73 567 42 77

Denna information är information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2024 kl. 12.30 CET.