Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat uppgick till -1 131 Mkr för det fjärde kvartalet 2019, vilket var 2 166 Mkr lägre än det fjärde kvartalet 2018. Försämringen i fjärde kvartalet var främst hänförlig till SSAB Europe och SSAB Americas. För helåret 2019 uppgick rörelseresultatet till 2 159 (5 181) Mkr, det minskade resultatet berodde främst på SSAB Europe.

SSAB Special Steels leveranser var på en låg nivå under kvartalet, främst relaterat till konjunkturförsvagningen och lageranpassningar på den europeiska marknaden. Kostnader för planerat underhåll belastade rörelseresultatet, vilket uppgick till -126 (-72) Mkr. 

Leveranserna för SSAB Europe minskade till 752 (850) kton, till stor del drivet av lagerneddragning hos både slutkunder och distributörer. Marginalpressen fortsatte och kostnader för strejker i Finland, cirka 250 Mkr, belastade kvartalets resultat, vilket uppgick till -609 (733) Mkr. 

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till -222 (553) Mkr för det fjärde kvartalet, främst beroende på lägre realiserade priser och något högre kostnader för planerat underhåll. Efterfrågan var relativt stabil, dock påverkades leveranserna negativt av det planerade underhållsstoppet i Mobile. 

Under fjärde kvartalet gav kostnadsbesparingarna positiv effekt på resultatet och anpassades produktionen vid våra europeiska stålverk till den lägre efterfrågan, bland annat genom att en av masugnarna i Raahe temporärt stängdes. Detta resulterade i minskat rörelsekapital och det operativa kassaflödet uppgick till 1 321 (1 960) Mkr för kvartalet. Kundernas lageranpassning på den europeiska marknaden bedöms vara över och vår orderingång förbättrades i slutet av kvartalet. Därmed väntas leveranserna öka under första kvartalet 2020. Masugnen i Raahe är sedan årsskiftet åter i drift. 

Med en stark balansräkning kunde vi genomföra ett antal kompletterande förvärv under året. Under kvartalet lanserades nya strategiska mål som visar våra ambitioner att växa inom specialprodukter och utveckla våra egna kanaler till marknaden. Avsikten är att bygga ett starkare SSAB med minskad konjunkturskänslighet. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,50 per aktie.


Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2019

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2019 i dag klockan 09.30. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 566 426 51 (Sverige)
+44 333 300 0804 (UK),
+1 631 913 1422 (USA).

PIN: 97485176#

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 07.30 CET.