Nyemissionen i korthet

  • Nyemission av B-aktier om cirka 5 miljarder SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i SSAB
  • Aktieägare i SSAB äger rätt att teckna 7 nya B-aktier för 8 gamla A- och/eller B-aktier
  • Teckningskursen är 10,50 SEK per aktie. För teckning av aktier som kommer att registreras hos Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsingfors ska teckningskursen erläggas i EUR baserat på Europeiska centralbankens referensväxelkurs för EUR/SEK den 31 maj 2016. Teckningskursen i EUR kommer att offentligöras genom pressmeddelande på eller omkring den 31 maj 2016
  • Nyemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämma som äger rum den 27 maj 2016
  • Avstämningsdagen är den 31 maj 2016 och teckningsperioden löper från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016 eller det senare datum som beslutas av styrelsen
  • SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, vilka tillsammans innehar 28,7 procent av kapitalet och 29,3 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen. Resterande belopp har en grupp banker bestående av: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans “Joint Global Coordinators”) åtagit sig att garantera, med förbehåll för sedvanliga villkor 
  • Vidare har Swedbank Robur och LKAB, vilka tillsammans representerar 4,4 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna i Bolaget, uttryckt sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman den 27 maj 2016

Bakgrund och motiv

SSAB har en stark global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och innehar ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Efter att ha fokuserat på integration och kostnadsbesparingar efter det framgångsrika förvärvet av Rautaruukki fortsätter SSAB nu att utveckla sin affärsmodell. Detta innebär en ökad andel höghållfasta stål och andra premiumprodukter, ökat fokus på service- och eftermarknadstjänster samt fortsatt fokus på tillväxt i attraktiva marknadssegment utifrån SSABs välinvesterade anläggningar.

SSAB vidtar omfattande åtgärder för att stärka balansräkningen i syfte att stödja målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB uppnår en starkare finansiell ställning, vilket i kombination med utvecklingen av affärsmodellen möjliggör långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft.

Föreslagna åtgärder för att stärka balansräkningen och öka flexibiliteten framöver innefattar förevarande nyemission om cirka 5 miljarder SEK. Nyemissionen i kombination med planerad försäljning av icke-kärnverksamheter samt kassaflöden genererade från verksamheten förväntas stärka Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden med cirka 10 miljarder SEK till utgången av 2017. Genom detta kan nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent, vilket är i linje med Bolagets långsiktiga finansiella mål.

Vidare finansieringsåtgärder innefattar förlängning av löptider för Bolagets lån om 3,2 miljarder SEK, befintliga bankgarantier om 3,7 miljarder SEK samt en ny femårig (3+1+1 år) kreditfacilitet (RCF) om 300-500 miljoner EUR. Finansieringspaketet från aktieägare och banker säkrar SSABs refinansieringsbehov för de kommande tre till fem åren. Delar av denna finansieringslösning är villkorad av att förevarande nyemission genomförs.

Nyemissionen kommer att tillföra SSAB cirka 5 miljarder SEK före avdrag för emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 130 miljoner SEK (inklusive ersättning om cirka 90 miljoner SEK relaterat till Joint Global Coordinators garantiåtaganden). SSAB avser att använda nettolikviden om cirka 4,9 miljarder SEK från nyemissionen främst till att stärka balansräkningen och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet, men även för att skapa finansiell beredskap att hantera perioder med låg efterfrågan på stål.


Villkor för nyemissionen

Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje A- och B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 31 maj 2016. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 4 229 190 380,80 SEK och det högsta antalet B-aktier som kan komma att emitteras är 480 589 816.

Teckningskursen är 10,50 SEK per aktie. För teckning av aktier som kommer att registreras hos Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsingfors ska teckningskursen erläggas i EUR baserat på Europeiska centralbankens referensväxelkurs för EUR/SEK den 31 maj 2016. Teckningskursen i EUR kommer att offentligöras genom pressmeddelande på eller omkring den 31 maj 2016.

Emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 5 miljarder SEK före kostnader hänförliga till nyemissionen.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i tredje hand tilldelas Joint Global Coordinators pro rata i förhållande till ställda garantiåtaganden.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 maj 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 27 maj 2016. Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016 eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter väntas pågå från och med den 3 juni 2016 till och med den 15 juni 2016 för aktier noterade på Nasdaq Stockholm och från och med den 3 juni 2016 till och med den 13 juni 2016 för aktier noterade på Nasdaq Helsingfors.

Teckningsrätterna och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsingfors. Teckningsrätter och BTA kommer inte att kunna överföras mellan Euroclear Sweden och Euroclear Finland.

Möjligheten att överföra aktier mellan Euroclear Sweden och Euroclear Finland kommer av tekniska skäl begränsas från och med den 30 maj 2016 till och med den 31 maj 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 47 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 27 maj 2016 klockan 10.00 i World Trade Center Stockholm (lokal ”New York”), Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på SSABs hemsida.


Tecknings- och garantiåtaganden

SSABs två största aktieägare Industrivärden och Solidium, vilka tillsammans innehar 28,7 procent av kapitalet och 29,3 procent av rösterna har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen. Ovan nämnda aktieägarna har även förbundit sig att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Joint Global Coordinators har åtagit sig att garantera resterande aktier som erbjuds i nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga villkor.

Vidare har Swedbank Robur och LKAB, vilka tillsammans representerar 4,4 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna i Bolaget, uttryckt sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

27 maj 2016 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission
27 maj 2016 Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen
30 maj 2016 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
31 maj 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
31 maj 2016  Teckningskursen i EUR kommer att offentliggöras
31 maj 2016 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
3 juni – 15 juni 2016 Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
3 juni – 13 juni 2016 Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsingfors
3 juni – 17 juni 2016 Teckningsperiod
Omkring den 22 juni 2016 Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen
Omkring den 27 juni 2016 Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen


Banksyndikat och legala rådgivare

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till SSAB i samband med nyemissionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 8 454 57 29

Viktoria Karsberg, Head of External Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2016 kl. 08.45.