Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande om tilldelning av aktier som ska registreras hos Euroclear Sweden och handlas på Nasdaq Stockholm kommer endast sändas till de som tilldelas aktier. Meddelande om tilldelning av aktier som ska registreras hos Euroclear Finland och handlas på Nasdaq Helsinki kommer sändas både till de som erhållit tilldelning av aktier och till de som inte erhållit teckning av aktier. Genom nyemissionen kommer SSABs aktiekapital att öka med 4 229 190 380,80 SEK från 4 833 360 488,00 SEK till sammanlagt 9 062 550 868,80 SEK, och antalet aktier ökar med 480 589 816 från 549 245 510 till 1 029 835 326.

De nya B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter registrerades hos Bolagsverket omkring den 23 juni 2016. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara 30 juni 2016. De nya B-aktierna tecknade med företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki från och med den 6 juli 2016.

De nya B-aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 5 juli 2016, och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki från och med 7 juli 2016.

Finansiella och legala rådgivare
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea AB (publ) och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till SSAB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
[email protected], +358 20 593 92 32

Viktoria Karsberg, Head of External Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34 

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2016 kl. 08.30. 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSAB kommer endast att ske genom det prospekt som tidigare offentliggjorts.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, finsk, dansk, brittisk eller irländsk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar SSABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.