Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för första kvartalet 2023 uppgick till 4 733 (8 162) Mkr. SSAB Special Steels and SSAB Americas fortsatte med en stark utveckling. En svagare europamarknad med lägre priser men högre råmaterialkostnader, jämfört med första kvartalet 2022, påverkade SSAB Europe, Tibnor och Ruukki Construction, som även tyngdes av en svag byggaktivitet. Jämfört med det justerade fjärde kvartalet 2022 steg resultatet med 965 Mkr. Efterfrågan förbättrades och vi ökade produktionen med bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, vilket kompenserade för lägre realiserade priser. SSAB lanserade ett nytt stål under kvartalet, SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av koldioxidekvivalenter. SSAB Zero baseras på återvunnet stål, tillverkat och transporterat med fossilfri energi och är världens första kommersiella produkt i sitt slag.

SSAB Special Steels rörelseresultat* uppgick till 2 094 (2 086) Mkr med en rörelsemarginal om 24,4 (26,4) %. SSAB Americas rörelseresultat minskade till 2 675 (2 991) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 34,7 (40,1) %. SSAB Europes rörelseresultat föll till 0 (3 249) Mkr.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 0,92 (1,60) i första kvartalet.

Efterfrågan i Europa förbättrades under kvartalet jämfört med den svaga marknaden under andra halvan av fjolåret. Vi ökade produktion och leveranser efter föregående kvartals planerade underhåll och produktionen av stålämnen i Brahestad var rekordhög i mars. Marknadspriserna steg, vilket påverkar SSAB med en viss eftersläpning. Marknaden i Nordamerika för grovplåt fortsätter att vara stark och marknadspriserna stabiliserades under kvartalet. Efterfrågan på höghållfasta stål är god på ett flertal marknader. Det finns en osäkerhet för andra halvåret, mot bakgrund av det högre ränteläget och hög inflation, framförallt i Europa.

I samband med kapitalmarknadsdagen i slutet på mars publicerades uppdaterade finansiella mål. SSAB lanserade även nya tillväxtmål för höghållfasta stål och andra premiumprodukter.

 *) Justerat rörelseresultat har använts för jämförande information. Inga jämförelsestörande poster har rapporterats under första kvartalet 2023.

Planen är att investeringarna i det nordiska produktionssystemet ska göra det möjligt att nå tillväxtmålen, samtidigt som vi minskar produktionskostnaderna, ökar flexibiliteten och tar bort i stort sett alla koldioxidutsläpp.

Efterfrågan på stål utan koldioxidavtryck är stark och SSAB lanserade ett nytt stål som minskar kundernas indirekta utsläpp. Det är världens första produkt i sitt slag, med 0,0 kg utsläpp av fossila koldioxidekvivalenter per kg stål. SSAB Zero är baserat på återvunnet stål och vi räknar med att leverera totalt cirka 40 000 ton under 2023 till ledande kunder som Volvo Group.

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för första kvartalet 2023 klockan 09.30 onsdagen den 26 april. Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Telefon:
Sverige: +46 8 505 100 30
UK: +44 121 281 8004
USA: +1 718 705 8796

Vänligen be operatören om att kopplas till ”SSAB”. Det krävs ingen pinkod. 

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/vg6zwusq

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72
 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 07.30 CET.