Nyligen tog SSAB, LKAB och Vattenfall nästa steg i HYBRIT-initiativet och planerar nu för bygget av en demonstrationsanläggning. HYBRIT är världens första initiativ för att tillverka stål fossilfritt i industriell skala med grön vätgas istället för med kol och koks. Restprodukten blir helt vanligt vatten istället för koldioxidutsläpp. Anläggningen ska enligt plan byggas i Norrbotten och stå klar 2025.

Beskedet är mycket goda nyheter för SSAB i Oxelösund och för regionen. Den fossilfria järnsvampen från HYBRIT-anläggningen är nämligen tänkt att fraktas till Oxelösund där vi förädlar den till färdiga fossilfria stålprodukter. Det kräver att vi elektrifierar vår produktionsprocess och byter ut våra masugnar och koksverk till en helt ny elektrisk ljusbågsugn senast 2025. Målet är att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden redan 2026. Vi skulle därmed bli en del av en världsunik värdekedja som också ger möjlighet för exempelvis svensk fordons- och byggindustri att bli fossilfria.

Omställningen innebär stora möjligheter för SSAB, våra medarbetare, lokalsamhället i Oxelösund och hela regionen. SSAB i Oxelösund är redan idag den största privata arbetsgivaren i regionen med 2300 anställda. Dessutom anlitas över 400 entreprenörer, till största delen regionala företag, till det årliga underhållsarbetet. Om fossilfritt stål från Oxelösund blir nästa svenska exportframgång möjliggörs en positiv utveckling för lång tid framöver.

Omställningen skapar kompetenskluster, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och jobb – samtidigt som den minskar SSABs koldioxidutsläpp i Oxelösund med upp till 90 procent och bidrar till en enorm klimatnytta. I förlängningen har HYBRIT-initiativet potential att minska utsläppen i Sverige med 10 procent och bidra till minskade utsläpp i såväl Europa som resten av världen.

Men ingen kan ensam revolutionera en hel industri. SSAB klarar inte denna jätteutmaning med mindre än att vi samverkar med lokalsamhälle, politiker, myndigheter, akademi och andra företag. Det finns ett starkt stöd för projektet och när vi nu går in i en mer tidskritisk fas blir samarbetet än viktigare.

Omställningen kräver stora mängder el. För att säkra tillgången på el under dygnets alla timmar, årets alla dagar, behöver vi en ny cirka 75 kilometer lång högspänningsledning från stamnätet i Flen till ljusbågsugnen i Oxelösund. Driftstabilitet och att snabbt kunna åtgärda fel på ledningen så att inte produktionen riskerar att bli stående är avgörande behov. Enligt nätleverantören Vattenfall Eldistribution är en luftburen kraftledning det enda realistiska alternativet som uppfyller de kraven.

Tillståndsprocesserna för såväl miljötillstånd för ljusbågsugnen som koncession för kraftledning måste också vara tidseffektiva. Högsta prioritet måste ges industriprojekt med särskilt stor klimatnytta, utan att tumma på krav på utredning om exempelvis effekter på natur- och kulturvärden. Samverkan och nära dialog med olika intressen är oerhört viktigt. Samtidigt vet vi att tillstånd i laga kraft för elledningen behöver vara klart till mitten av 2022 för att vi ska kunna ställa om vår produktion enligt plan. Utan tillstånd i tid – ingen omställning.

Det finns en stark tradition av innovation och utvecklingskraft inom svensk industri. Nu har SSAB i Oxelösund och Sörmland möjlighet att föra den traditionen vidare. Med fossilfritt stål sätter vi Sörmland på världskartan.

Johnny Sjöström, divisionschef för SSAB Special Steels

Era Kapilashrami, platschef, SSAB Oxelösund