Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 ökade med 511 Mkr jämfört med tredje kvartalet ifjol och uppgick till 1 600 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster. Framförallt ökade resultatet för SSAB Americas och SSAB Special Steels. Rörelseresultatet var i linje med föregående kvartal. Kvartalet präglades av god efterfrågan och en gynnsam prisbild på våra marknader.

Efterfrågan för SSAB Special Steels var stark i alla segment, särskilt inom Construction Machinery och Material Handling. Leveranserna uppgick till 320 kton under tredje kvartalet, 9% högre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 536 Mkr. Det oplanerade masugnsstoppet i Oxelösund som varade två veckor, påverkade resultatet negativt med knappt 100 Mkr.

Efterfrågan i Europa var säsongmässigt lägre jämfört med föregående kvartal. Jämfört med fjolåret sjönk SSAB Europes leveranser och kvartalets rörelseresultat minskade till 460 Mkr. Lägre produktionstakt, bland annat beroende på transformatorbranden i Hämeenlinna, drog ned leveranserna och kapacitetsutnyttjandet.

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg med 474 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2017, till rekordhöga 790 Mkr. Förbättringen drevs främst av högre priser, men även högre volymer och stabilare produktion påverkade positivt. Efterfrågan har en positiv trend i de flesta kundsegment och utsikterna för fjärde kvartalet är goda.

Under de första nio månaderna har vi haft några större produktionsstörningar, vilka har påverkat resultatet negativt. Huvudfokus är nu att åstadkomma en högre, jämnare produktionstakt och en säkrare arbetsplats. Vi prioriterar våra resurser på förebyggande åtgärder, både där vi haft störningar och i identifierade riskområden, och vi intensifierar vårt arbete med kontinuerliga förbättringar.

Trots en viss politisk turbulens kring handelshinder bedöms utsikterna för fjärde kvartalet 2018 vara goda. SSAB har en stark position på hemmamarknaderna och vi följer vår plan mot de strategiska tillväxtmålen för 2020. Vårt hållbarhetsmål att nå 10 miljoner ton i CO2 - besparingar per år tillsammans med våra kunder kommer att uppnås fem år före plan, vid 2020 istället för 2025.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2018

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten i dag klockan 09.30. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som SSAB AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknade . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 07.30 CEST.