Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för andra kvartalet ökade till 1 205 Mkr. Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror främst på högre realiserade priser inom SSAB Europe och SSAB Americas. SSAB Special Steels bidrog till det förbättrade resultatet genom ett bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, dock motverkades detta av vissa produktionsstörningar i stålverket i Oxelösund.

SSAB Special Steels leveranser fortsätter att öka genom kundernas behov av allt lättare och starkare produkter. Efterfrågan var god inom de flesta segment under andra kvartalet och utsikterna framöver bedöms vara stabila.

SSAB Europe hade ett starkt kvartal med god underliggande efterfrågan. De realiserade priserna förbättrades och tillväxten inom affärsområdet Automotive var fortsatt hög. Marknadspriserna för både stål och insatsvaror försvagades under kvartalet. Efterfrågan bedöms vara fortsatt god för tredje kvartalet.

I Nordamerika ökade de realiserade priserna för SSAB Americas under kvartalet, vilket resulterade i förbättring av marginalen. Kostnader för det planerade underhållsstoppet i Mobile påverkade resultatet negativt och stoppet medförde även något lägre leveranser jämfört med föregående kvartal, medan den underliggande efterfrågan var relativt stabil.

SSABs mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr, från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017, fortskrider enligt plan. Nettokassaflödet under kvartalet uppgick till 597 Mkr. Ytterligare cirka 1,7 Mdkr skall åstadkommas under andra halvåret och detta planeras ske genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital.

Vi har nu gått in i nästa fas i att genomföra vår ”Taking the Lead”-strategi, där vi under 2016 lade plattformen för lönsam tillväxt. Vi har satt upp konkreta mål för 2020 för våra tillväxtinitiativ för höghållfasta stål och service. Utvecklingen under andra kvartalet ligger väl i linje med de långsiktiga målen. Ett annat fokusområde är att kontinuerligt driva effektivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet. Målet är att nå branschledande lönsamhet.

Vårt långsiktiga initiativ för en hållbar fossilfri stålindustri, projekt HYBRIT, fick finansiellt stöd av Energimyndigheten under första kvartalet och under andra kvartalet bildades ett joint venture tillsammans med LKAB och Vattenfall för att driva projektet framåt.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2017

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 10.00 torsdagen den 20 juli 2017. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 10.00, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 07.30 CEST.