Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultatet för andra kvartalet 2015 uppgick till 301 Mkr (exklusive jämförelsestörande poster), en minskning med 263 Mkr jämfört med första kvartalet 2015 och i nivå med andra kvartalet 2014. Det lägre resultatet jämfört med första kvartalet beror främst på lägre priser på grovplåt i Nordamerika och kostnader för omställningen av masugnen i Luleå. De svenska enheterna har haft vissa produktionsproblem under kvartalet vilket har påverkat kvartalets leveranser negativt. Åtgärder för att komma till rätta med produktionsproblemen har vidtagits och vi förväntar oss därför att kunna leverera normalt under tredje kvartalet. Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 1 462 (528) Mkr, till stor del drivet av minskat rörelsekapital trots en viss lageruppbyggnad av stålämnen inför omställningen i Luleå som påbörjades 1 juni. Masugnen beräknas vara åter i produktion i början av september.

I Nordamerika har andra kvartalet präglats av fortsatt lageravveckling i distributörsledet, vilket lett till kraftig prispress. Situationen i Nordamerika har påverkats negativt av hög import av grovplåt under 2014 och första halvåret 2015. Efterfrågan på standardstål i Norden och övriga Europa har visat en viss tillväxt, dock från låga nivåer, medan priserna har varit svagt nedåtgående. Efterfrågan globalt på höghållfasta stål var fortsatt på en låg nivå under andra kvartalet och en viss prispress noterades.

Arbetet med att realisera synergier från förvärvet av Rautaruukki löper på enligt plan. Under andra kvartalet realiserades synergier om 125 Mkr och vid utgången av andra kvartalet uppgick besparingarna till cirka 525 Mkr i årstakt. Som tidigare kommuncerats ska full årstakt vara uppnådd från och med andra halvåret 2016 och ge 1,4 miljarder kronor i årliga besparingar.

Under andra kvartalet har vi lanserat ett antal konkreta hållbarhetsmål som bland annat innebär att vi ska reducera koldioxidutsläpp, minska användandet av köpt energi samt ytterligare förbättra uppföljningen av våra leverantörers hållbarhetsarbete. Vi kommer också att öka andelen förnyelsebar energi då vi tagit beslut om att minst 50 % av den elenergi som vi köper i Norden ska komma från vind och vattenkraft.  

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2015, klockan 07.30.


Inbjudan till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 onsdagen den 22 juli 2015.

Rapporten för andra kvartalet 2015 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum New York.

Telefon:
08-5055 64 74 (Sverige)
+44 203 364 53 74 (England)
+1 855 753 22 30 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

Instruktioner för att följa webbsändningen kommer att finnas på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef Investor Relations, Tel. 070 - 509 77 61
Marie Elfstrand, Director Media Relations och PR, Tel. 08 - 45 45 734