Prospektet kan, med vissa legala begränsningar, även beställas från SSAB per
e-mail: [email protected] eller per telefon 0480-404 116.

En informationsbroschyr för privatsparare kommer att finnas tillgänglig på svenska på bolagets webbplats www.ssab.se/ssab/investerare och på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/prospekt. Broschyren kommer också att finnas tillgänglig på  finska på Nordeas hemsida, www.nordea.fi/osakkeet. Informationsbroschyren och annan information om nyemissionen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.ssab.se/ssab/investerare.

Finansiella och legala rådgivare
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerar Joint Global Coordinators och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till SSAB i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 8 454 57 29

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl. 8.30. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSAB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggörs idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, finsk, dansk, brittisk eller irländsk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar SSABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.