Koncernchefens kommentar

 

SSABs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -190 Mkr under första kvartalet 2016, en förbättring med 612 Mkr jämfört med fjärde kvartalet i fjol. De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet var högre volymer, lägre underhållskostnader och positiva synergieffekter. Lägre genomsnittliga priser har påverkat resultatet negativt. Den ökade försäljningen under kvartalet gav högre rörelsekapitalbindning vilket innebar att nettokassaflödet var svagt negativt.

 

Leveranserna har under det första kvartalet förbättrats i relation till den mycket svaga utvecklingen under fjärde kvartalet, framförallt beroende på att den faktiska efterfrågan under första kvartalet har varit på samma nivå som den underliggande efterfrågan. Priserna på stål har, efter en svag inledning på kvartalet, ökat i såväl Europa som Nordamerika, dock från en mycket låg nivå. Under andra kvartalet räknar vi med en fortsatt stabil underliggande efterfrågan på bolagets huvudmarknader och något stigande priser. 

 

Idag har vi föreslagit att stärka balansräkningen genom en nyemission av B-aktier på 5 Mdkr. SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen. Fyra banker har ingått ett garantiåtagande för att täcka resterande belopp. Vidare har Swedbank Robur och LKAB uttryckt sitt stöd och har för avsikt att rösta för nyemissionen. Med förbehåll för nyemissionen har SSAB ett refinansierings-paket på plats vilket innebär väsentligt minskade låneförfall de kommande tre till fem åren samt förlängda löptider på kreditfaciliteter. SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr till slutet av 2017, dels genom nyemissionen, försäljning av icke kärnverksamheter samt kassaflöden genererat från verksamheten.

 

SSAB ökar återigen ambitionen i de olika kostnadsbesparingsprogram som drivs, varav synergier från förvärvet av Rautaruukki utgör den största delen. Vår målsättning är nu att under helåret 2017 ha sänkt kostnadsnivån på årsbasis med 2,8 Mdkr, en ökning med 300 Mkr, räknat från förvärvets genomförande.

 

Genom vidtagna åtgärder säkerställer SSAB långsiktigt möjligheten att fortsätta utveckla verksamheten för att uppnå våra mål. Med en kraftigt förbättrad finansiell ställning får vi goda möjligheter att ta tillvara på de möjligheter som finns på marknaden och kunna driva tillväxt inom våra väldefinierade fokusområden. Samtidigt är vi väl förberedda för att kunna hantera perioder med låg efterfrågan. SSAB har som ambition att uppnå en branschledande lönsamhet och vi har utmärkta förutsättningar att realisera detta genom vår unika ställning inom höghållfasta stål globalt samt genom våra starka hemmamarknadspositioner.

 

Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare. SSAB har redan idag en mycket koldioxideffektiv produktion, men vi spänner nu bågen ytterligare och har initierat ett projekt tillsammans med LKAB och Vattenfall med ambitionen att tillverka stål helt utan utsläpp av koldioxid. Sverige har som land en unik förutsättning för att kunna nå visionen om en koldioxidfri ståltillverkning som en del i försöken att bekämpa klimatuppvärmningen.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016, klockan 07.30.

 

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2016

 

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 22 april 2016.

 

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

 

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

 

Telefon:

 

08 - 505 564 74 (Sverige),

 

+ 44 203 364 5374 (England),

 

+ 1 855 753 2230 (USA).

 

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Andreas Koch, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 8 454 57 29

 

Viktoria Karsberg, Head of External Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34