Kvartalet

 

 • Försäljningen uppgick till 12 499 (15 200) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 157 (1 051) Mkr
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -802 (118) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -1 051 (-82) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,23 (-2,39) kronor
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med -65 (-1 322) Mkr
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 788 (1 407) Mkr, och nettokassaflödet uppgick till 1 481 (728) Mkr

 

Helåret

 

 • Försäljningen uppgick till 56 864 (47 752) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3 655 (3 695) Mkr
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -128 (894) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -1 051 (242) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 (-3,33) kronor
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med -104 (-1 778) Mkr
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 3 874 (1 737) Mkr, och nettokassaflödet uppgick till 2 283 (94) Mkr
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 52 (56) %
 • Synergimålet har ökats till 1,8 Mdkr, med full årstakt från andra halvåret 2016, vilket tillsammans med andra effektiviseringsåtgärder kommer att ge besparingar på totalt 2,5 Mdkr med full effekt från 2017
 • Utdelningen föreslås uppgå till 0 (0) kronor per aktie

 

Koncernchefens kommentar

 

SSABs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -802 Mkr under fjärde kvartalet 2015. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 minskade resultatet med drygt 900 Mkr, vilket främst beror på lägre volymer och lägre priser för standardstål i Nordamerika och Europa samt underhållsstopp i Special Steels. Trots ett svagt resultat var nettokassaflödet positivt i fjärde kvartalet och uppgick till 1,5 Mdkr, främst på grund av lägre rörelsekapitalbindning. För helåret 2015 uppgick rörelseresultatet till -128 (894) Mkr och nettokassaflödet till 2,3 (0,1) Mdkr. Tack vare det starka kassaflödet har vi minskat nettolåneskulden med 1,5 Mdkr under 2015 och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 52 % (56 %) vid slutet av året.

 

Det fjärde kvartalet präglades av ett tufft marknadsläge med global överkapacitet, volatila råvarupriser och press på stålpriser. De fallande råvarupriserna och fortsatt hög import från Asien har lett till ytterligare prispress i både Nordamerika och Europa. Kunderna har senarelagt beställningar och minskat sina lager med förhoppningen att kunna dra fördel av lägre priser under början av 2016. Den underliggande efterfrågan av stål under fjärde kvartalet var högre än den faktiska efterfrågan, och vi bedömer att volymerna kommer att förbättras på samtliga marknader under första kvartalet 2016 då vi förväntar oss att den faktiska efterfrågan kommer vara i linje med den underliggande efterfrågan.

 

Under fjärde kvartalet 2015 realiserades synergier från förvärvet av Rautaruukki om 225 Mkr, och årstakten av synergier vid utgången av året uppgick till 1,1 Mdkr. Realiseringen av synergier går bättre än den ursprungliga planen, och därför har vi höjt vårt mål för synergier som nu uppgår till 1,8 Mdkr med full årstakt från andra halvåret 2016 och med full effekt från 2017. Därutöver driver vi aktiviteter och ständiga förbättringar för att sänka våra kostnader och förbättra vår konkurrenskraft. Som en del av detta har vi idag meddelat att vi planerar neddragningar inom den nordiska verksamheten med högst 465 anställda. Under 2016 kommer vi genom synergier och övriga effektiviseringar att sänka kostnaderna med 1,25 Mdkr jämfört med 2015 och under helåret 2017 kommer vi att ha sänkt kostnadsnivån med 2,5 Mdkr på årsbasis räknat från förvärvets genomförande.

 

Vi har som målsättning att uppnå en ledande lönsamhet inom stålindustrin. Vi har ett bra utgångsläge då SSAB har ett unikt produktutbud och har starka positioner på våra hemmamarknader. Målsättningen ska nås genom en kombination av effektiviseringar och tillväxt inom utvalda segment. SSAB har också fördelen av en hög produktionsflexibilitet, vilket möjliggör ett positivt kassflöde också under perioder med låg efterfrågan. Vi har en beredskap att ytterligare dra ner på produktionskapacitet och att genomföra strukturåtgärder om efterfrågan inte skulle förbättras. Stålindustrin är inne i en mycket utmanande period där global överkapacitet sätter press på lönsamheten. Med de åtgärder vi arbetar med skapar vi förutsättningar för att förbättra vår lönsamhet, och jag är övertygad om att vi av egen kraft kommer att stärka vår position 2016.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016, klockan 07.30.

 

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2015

 

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén klockan 09.30 fredagen den 12 februari 2016.

Bokslutskommunikén för 2015 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

 

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

 

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

 

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (England)
+1 855 753 2230 (USA)

 

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 

Instruktioner för att följa webbsändningen kommer att finnas på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned.

 

För ytterligare information:

 

Investor Relations: Andreas Koch, Head of Investor Relations, [email protected], 08-454 57 29

 

Media: Viktoria Karsberg, Head of External Communications, [email protected], 08-454 5734