Kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 13 594 (13 314) Mkr
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -191 (483) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -438 (379) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,35) kronor
 • Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med 0 (-450) Mkr
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -160 (77) Mkr
  • Valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt med drygt 700 Mkr medan rörelseresultatet påverkades negativt med cirka 260 Mkr jämfört med pro forma 2014
  • Pågående och nya effektivitetsåtgärder kommer ge besparingar om cirka 2 Mdkr i full årstakt från slutet av 2016

Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -191 Mkr. Kvartalet belastades med negativa valutaeffekter om cirka 200 Mkr. Dessa är till stor del omräkning av balansposter, framförallt i Brasilien och beror på den kraftiga devalveringen av den brasilianska realen. En översyn pågår för att minska valutaexponeringen i Brasilien. Omställningen av masugnen i Luleå slutfördes under kvartalet och investeringen hölls inom budget. Masugnen startades senare än planerat på grund av förseningar i leveranser av reservdelar, vilket innebar ökade rörelsekostnader om cirka 75 Mkr.

Jämfört med tredje kvartalet i fjol (pro forma) minskade resultatet med 600 Mkr, vilket främst beror på lägre marginal på grovplåt i Nordamerika (420 Mkr), kostnader för omställningen av masugnen i Luleå (180 Mkr), samt negativa valutaeffekter (260 Mkr). Det operativa kassaflödet var svagt negativt med -160 Mkr (77 Mkr), huvudsakligen på grund av investeringskostnader för omställningen av masugnen i Luleå (300 Mkr) samt det svaga resultatet. Sammantaget under de tre första kvartalen uppgår det operativa kassaflödet till över 2 Mdkr, och skuldsättningsgraden har minskat med en procentenhet sedan årsskiftet.

Under 2016 förväntas den underliggande efterfrågan på stål öka något i såväl Europa som Nordamerika. Lönsamheten i branschen som helhet är dock fortsatt låg och möjligheten att nå en tillfredställande avkastning påverkas negativt av att överkapaciteten i Asien leder till en ökad export med låga priser. SSAB anser att frihandel är viktigt för den globala stålindustrins utveckling men i dagsläget pågår en osund konkurrens och därför finns det behov av åtgärder för att bevara stålindustrin i Europa och Nordamerika.

SSAB har under tredje kvartalet slutfört två viktiga investeringar i produktionen av råstål i Norden; en totalrenovering av masugnen i Luleå samt investering i kolinjektion för masugnarna i Raahe. Med renoveringen av masugnen i Luleå avklarad uppnår SSAB den flexibilitet i råstålsproduktionen som var en av huvudanledningarna till samgåendet med Rautaruukki. Investeringen i kolinjektion i Raahe kommer att genera cirka 200 Mkr i årliga besparingar från och med 2016, vilket är utöver tidigare kommunicerade synergier. Integrationen av Rautaruukki löper enligt plan och realiseringen av synergier går något snabbare än tidigare kommunicerats. Under tredje kvartalet realiserades synergier om 175 Mkr, och årstakten vid slutet av kvartalet uppgick till 750 Mkr. Vi förväntar oss att årstakten vid utgången av 2015 ska vara minst 1 Mdkr.

SSAB har idag lagt varsel om neddragningar av personal i Raahe, Finland och inom Ruukki Construction. Den planerade minskningen av personal om cirka 200 personer i Raahe är en del av synergiprogrammet. Det besparingsprogram som den nya ledningen inom Ruukki Construction inlett ligger utöver tidigare identifierade synergier, och innebär ett mål om en permanent sänkning av kostnaderna med minst 200 Mkr. Programmet ska slutföras under 2016.

Sammantaget innebär synergier om minst 1,4 Mdkr, besparingsprogram inom Ruukki Construction om minst 200 Mkr samt minskad kostnad i masugnarna i Raahe om cirka 200 Mkr att SSAB sänker kostnaderna med cirka
2 Mdkr jämfört med tidpunkten för sammanslagningen, med full effekt från 2017.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015, klockan 07.30.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2015

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 torsdagen den 22 oktober 2015.

Rapporten för tredje kvartalet 2015 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Atlanta

Telefon:
08-5055 64 74 (Sverige)
+44 203 364 53 74 (England)
+1 855 753 22 30 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

Instruktioner för att följa webbsändningen kommer att finnas på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned.

 För ytterligare information:

Andreas Koch, Director IR och Financial Communications, Tel. 070 - 509 77 61
Marie Elfstrand, Director Media Relations och PR, Tel. 08 - 45 45 734