Hållbart byggande med GreenCoat®

GreenCoat® ligger i framkant när det gäller hållbara byggnadstrender över hela världen. Jämfört med material som zink och aluminium, har färgbelagda stållösningar från GreenCoat®, många fördelar som gör det möjligt att skapa byggnader med minsta möjliga inverkan på miljön.

Färgbeläggning av svensk rapsolja

De flesta GreenCoat®-produkter har en färgbeläggning som man inte hittar någon annanstans i byggsektorn. Det är en patenterad beläggning som använder biobaserad teknologi (BT), vilken lanserades 2012 och där man har bytt ut traditionell fossil olja mot svensk rapsolja. GreenCoat®-produkter har den enda beläggning på marknaden som är tillverkad av naturliga ingredienser för byggnadsexteriörer så som tak och fasader. Detta bidrar till att drastiskt minska byggnadens miljöpåverkan.

Färgbeläggningen är dessutom kromatfri enligt REACH-förordningen, säker att hantera, avger inga skadliga utsläpp och erbjuder beprövad, långvarig prestanda på byggnader i flera decennier framöver.

Rapeseed field with bee

Stålets hållbarhet

Stål är ett av de få material som kan återvinnas till 100 procent. Det betyder att det kan användas effektivt om och om igen utan att förlora någon av sina egenskaper eller prestanda. Stål släpper ut mindre koldioxid under framställningen än andra vanliga byggnadsmaterial så som aluminium och det är dessutom lätt att återbruka.

Den genomsnittliga användningen av återvunnet stålskrot i SSABs sammanlagda produktionsanläggningar är 45%.

Stål är på flera sätt att föredra framför andra metaller, när det gäller byggnation. Många länder förbjuder användning av icke-järnhaltiga metaller så som zink och koppar på byggnader, eftersom man riskerar markföroreningar när dessa metaller sköljs ner i marken vid regn.

Redan idag avger SSABs masugnar 7 procent mindre koldioxid än EU-genomsnittet. Genom vårt teknikinitiativ HYBRIT som genomförs med Vattenfall och LKAB, siktar vi på att praktiskt taget eliminera alla koldioxidutsläpp i ståltillverkningen.

Fossilfritt stål från SSAB

I linje med Sveriges mål att bli ett koldioxidneutralt land 2045 satsar även SSAB på hållbar produktion av stål. Förutom att använda en hög andel återvunnet material vid framställning av stål deltar SSAB i HYBRIT-projektet, ett samarbete som syftar till att revolutionera stålindustrin med fossilfritt stål senast 2026.
Green industry vision

Hög prestanda, längre livslängd

Idag är det inte ovanligt att se 150 år gamla byggnader som har kvar sitt ursprungliga plåttak. Med hög prestanda, såsom formbarhet ner till -15 grader Celsius och den lägsta värmeutvidgningen av alla metaller (jämfört med aluminium, zink, koppar) samt långa livscykler, bidrar GreenCoat® till hållbara byggnader.

Dessutom levereras alla GreenCoat®-produkter med en garanti som säkerställer att både färgbeläggningen och stålet kommer att hålla i flera år framöver.

House KD

40 års global utomhustestning för ökad hållbarhet

Långtidsgarantierna för färgbelagda stålprodukter från GreenCoat® baseras på 40 års erfarenhet från utomhusprovning vid SSABs ackrediterade testplatser runtom i världen.

Där utsätts GreenCoat®-produkterna för autentiska utomhusförhållanden som saltvatten, snö, is, regn, UV-strålning, hög luftfuktighet, vind och stormar. Med kvalitet- och miljöhänsyn som drivkrafter, testas produkterna för bland annat korrosion, färg- och glanshållbarhet, bockbarhet och vidhäftning.

Outdoor testing
GreenCoat truck

GreenCoat® och miljövänligare transporter

När det gäller logistik, hanteras SSABs miljömål via ett certifierat miljöledningssystem. Målet är att öka andelen logistikkontrakt med samarbetspartner som tecknat avtal om energieffektivitet inom logistik- och transportsektorn.

För närvarande görs omkring 85 procent av SSABs landtransporter, per ton produkter, av samarbetspartner som är bundna av dessa avtal. SSAB strävar även efter att optimera transporter, maximera nyttolaster och kombinera transporter så effektivt som möjligt.

GreenCoat coils

Miljöcertifieringar och miljömärkning

SSAB bevakar och förutser aktivt framtida förändringar i miljö-, säkerhets- och kemikalielagstiftning och uppfyller gällande kemikaliebestämmelser. GreenCoat® färgbelagda stålprodukter är helt fria från kromater och uppfyller följande bestämmelser:

  • REACH-bestämmelser
  • CLP
  • SundaHus
  • BASTA
  • Byggvarubedömningen (BVB)
  • Byggvarudeklarationer (BVD, Föreningen för Byggvarudeklarationer)

GreenCoat® miljövarudeklaration (EPD)

Idag har livscykelperspektivet för material och produkter blivit allt viktigare. Via miljövarudeklarationer presenteras information om livscykelfaserna, produktinnehållet och produktionen, samt hur man bäst kan återvinna eller återanvända materialet.

GreenCoat® EPD ger dig information om hur vi producerar våra färgbelagda stållösningar och hur våra produkters livscykel ser ut.

GreenCoat® miljövarudeklaration (EPD)

Beställ prover för korrekt färgåtergivning

Produktprover från GreenCoat® finns tillgängliga i en mängd olika kulörer och variationer så som matt, högglansigt och med metallicyta samt för olika byggnadsprodukter.