Undersökning kring hållbart stål avslöjar bilindustrins tankar, mål och åtgärder

Vad bestämmer, planerar och gör mobilitetstillverkare och deras underleverantörer för att göra stålet i sina fordon hållbart? Det är precis vad Automotive Manufacturing Solutions (AMS) i samarbete med SSAB ville avslöja med en undersökning. Vilka är bilindustrins mål för hållbart stål? Vilka är de interna drivkrafterna för dessa mål? Hur medveten är mobilitetsindustrin om olika hållbara stålprocesser och tekniker? Vilka avtal har de tecknat med leverantörer av hållbart stål?

Vilka är bilindustrins hållbarhetsmål?

Undersökningen frågade: ”Vilket mål är viktigast för ditt företag när det gäller [stål]-hållbarhet? Välj de tre viktigaste frågorna.”

Helt klart är det mest populära sättet för biltillverkare och deras underleverantörer att formulera sina hållbara stålmål är under kategorin ”minska koldioxidavtrycket.” Detta är viktigt att stålleverantörerna förstår: ”minska koldioxidavtrycket” var konsekvent det bästa valet för alla tre regionerna, med 51 % för Europa, 54 % för Asien och 47 % för Nordamerika. Å andra sidan överlappar många av de listande målen varandra: till exempel att öka användningen av återvunnet stål minskar till exempel också koldioxidavtrycket, främjar cirkulära ekonomier och förbättrar livscykelbedömningen. 

 
Vilket mål är viktigast för ditt företag när det gäller [stål]-hållbarhet? Välj de tre viktigaste frågorna
”På en skala från 1 till 5, hur mycket överväger ditt företag hållbarhetsaspekter vid val av stålleverantör?”

57 % överväger allvarligt stålleverantörens hållbarhet  

”På en skala från 1 till 5, hur mycket beaktar ditt företag hållbarhetsaspekter när man väljer en stålleverantör?” 

Med andra ord anser 57 % att deras stålleverantörs hållbarhet är ”mycket” eller ”ganska mycket”. Men 31 % anser att det bara är ”måttligt”, ”lite” eller ”inte alls” och 11 % ”vet inte” om deras företag ens överväger hållbarhet när de väljer fordonsstål. Detta är saklig påminnelse om att en stor del av bilindustrin fortfarande behöver övertygas om stålets hållbarhet – eller att det saknas tydlighet när det gäller biltillverkarens hållbarhetsmål.

Vilka hållbara stålprocesser/tekniker är mest intressanta?

Frågan här var ”Hur intresserad är du av följande initiativ? Rangordna vart och ett.”

De ledande valen är fossilfria (direktreduktion med grön vätgas) och skrotbaserade (återvunnet stål) med noll CO2-utsläpp som vardera har 79 % respektive 78 %, som antingen är ”mycket intresserade” eller ”ganska intresserade”. Dessa två processers popularitet kan förklaras av det faktum att båda är bevisade – medan potentialen hos metoder för infångning av koldioxid ännu inte har demonstrerats definitivt.

"Hur intresserad är du av följande initiativ? Rangordna vart och ett.”
”Har ni satt upp ett mål för innehållet av återvunnet stål?”

Varför de begränsade målen för användning av återvunnet stål?

”Har ni satt upp ett mål för mängden av återvunnet stål?”

Förvånansvärt nog svarade 56 % av de tillfrågade ”nej” eller ”vet inte”. Alltså har bara 46 % har fastställt innehållet av återvunnet stål för deras fordon. Av dessa har 15 % mål på 50 % eller mer återvunnet stål, 19 % har målnivåer på 20–50 % och 12 % har mål på 0–20 %.

Mål jämfört med säkrade avtal för leverantörer av återvunnet stål

Säkrade leverantörsavtal visar självklart på en mycket mer engagerad inställning än ”mål”. Därav ställde undersökningen frågan: "Har ni tecknat ett avtal för återvunnet stål? Markera alla som gäller.”

Återigen blev vi förvånade över det låga engagemanget för återvunnet stål, där endast 29 % av de tillfrågade hade tecknat säkrade avtal med antingen stålleverantörer eller återvinningsföretag. Alla svar i undersökningen varierade något beroende på region: Du kan se hela listan över regionala variationer genom att hämta hela undersökningen. Här tycker vi att det är viktigt att notera att 23 % av de asiatiska respondenterna har tecknat avtal med en leverantör av återvunnet stål, jämfört med 15 % för Nordamerika och endast 9 % i Europa.

 
”Har ni tecknat ett avtal för återvunnet stål? Markera alla som gäller.”
”Vilka är de upplevda utmaningarna med att införa hållbart stål? Välj de tre viktigaste frågorna.”

Bilindustrins upplevda utmaningar med att använda hållbart stål

”Vilka är de upplevda utmaningarna med att införa hållbart stål? Välj de tre viktigaste frågorna.”

Oro för ökade kostnader för hållbart stål dominerade resultaten (74 %), medan begränsad tillgänglighet (38 %) och relativt få leverantörer (36 %) också fanns med bland respondenternas svar. Men på 40 % låg oron "Definiera ’grönt’, ’låg koldioxid’ och ’fossilfritt’ stål”. Detta understryker behovet för bilindustrin att lägga ståltillverkarnas marknadsföringskrav åt sidan och istället fokusera på tredjepartsrevisioner av den hållbara stålprodukten enligt miljövarudeklarationer (EPD:er).

Mobilitetsindustrin väljer nuvarande ledare inom hållbart stål

”Vilka av följande stålleverantörer förknippar du med hållbart stål? Markera alla som gäller.”

Om vi går tillbaka till en tidigare undersökningsfråga – som frågade vilka hållbara stålprocesser/tekniker som är mest intressanta – svarade 79 % ”mycket intresserade” och ”ganska intresserade” för fossilfria (direkt minskning med grön vätgas) och medan 78 % svarade ”mycket intresserade” och ganska intresserade” för skrotbaserade (återvunna) med noll CO2-utsläpp. SSAB ligger förmodligen längst fram för båda metoderna, med sin pilotanläggning som producerar världens första fossilfria stål 2021 och med lanseringen 2023 av SSAB Zero™-stål, den stålprodukt i världen med lägst CO2-utsläpp (CO2 och CO2-ekvivalenter) på marknaden.

”Vilka av följande stålleverantörer förknippar du med hållbart stål? Markera alla som gäller.”

Vad behövs nu för att göra fordonsstål hållbart

Klimatförändringarna blir allt värre för varje år. Resultaten i denna undersökning kan ge oss vägledning om nästa steg inom hållbart fordonsstål:

  1. Utbilda bilindustrin bättre om deras hållbara stålalternativ. Vad innebär de olika alternativen? Vilka är begränsningarna? Fördelar? Kommer slutresultatet – fordonsdelar och system tillverkade av hållbart stål – att förändras på något sätt i hur delarna formas eller hur bilen presterar?
  2. Eliminera användningen av förvirrande eller vilseledande termer för hållbart stål. Begreppet ”grönt stål”, utan någon beteckning, är meningslöst. Det som verkligen räknas är alla utsläpp som är involverade i tillverkningen av en stålsort enligt miljövarudeklarationer eller EPD:er. 
  3. Främja stål som ett ledande material för hållbara fordon. Det är oändligt återvinningsbart och förnybar energi finns tillgänglig för stålåtervinningsföretag, t.ex. SSAB Zero™-stål. Världens efterfrågan på stål överstiger dock markant den mängd stålskrot som finns tillgängligt. Den verkligheten skapar behov av hållbart stål som är tillverkat av järnmalm. Undersökningsdeltagarna antyder att en direkt minskning med grön vätgas – t.ex. SSAB Fossil-free™-stål – är vad biltillverkarna följer.

Undersökningens metodik – i korthet

  • 54 812 inbjudna där svar endast sökes från personer som är kvalificerade att svara
  • 221 svar eller 0,4 % svarsfrekvens
  • 5,7 % felmarginal vid 90 % konfidens. Med andra ord, om AMS skulle upprepa undersökningen igen så skulle svarsprocenten 90 % av tiden vara inom 5,7 % av procenten för denna undersökning. 

Hämta hela undersökningsresultatet för fullständig metodik.

 

Relaterat innehåll