Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas.

Den interna kontrollen ska vidare tillse att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs.

Det är koncernens uppgift att förebygga att risker förverkligas samt att genom olika åtgärder minimera följderna av inträffade skadehändelser. Både arbetet med att aktivt förebygga att skada överhuvudtaget inträffar och arbetet med att minimera effekter av skada som trots allt inträffar, hanteras inom koncernens Risk Managementorganisation. Det är divisionernas och dotterbolagens ansvar att bedriva ett rationellt skadeförebyggande arbete. Respektive division har en utsedd koordinerande Risk Manager.

SSAB Risk Management hanterar risker relaterade till skada på person, egendom och miljö (försäkringsbara risker) som koncernen exponeras mot och som är förknippade med företagets verksamhet. Möjligheten till försäkring ska ses som ett bland flera verktyg att minimera effekten av inträffad skada.

Group Risk Managern är funktionellt ansvarig för koncernens riskarbete och arbetar tillsammans med respektive divisions Risk Manager i syfte att optimera arbetet utifrån ett koncerngemensamt perspektiv. Detta arbete bedrivs bland annat i ett Risk forum som träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom Risk Management och försäkringar.