Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrningen på SSAB är baserad på vår vision, värderingar och uppförandekod, kompletterat med våra styrdokument. Hållbarhet, inklusive frågor som rör klimatförändringar, är en integrerad del av SSABs strategi.

SSABs hållbarhetsorganisation

Styrelsen har högsta beslutanderätt inom hållbarhet och frågor relaterade till klimatförändringar. SSABs styrelse är kollektivt ansvarig för att strategiskt hantera risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar, inklusive SSABs övergång till fossilfri verksamhet.

SSABs styrelse godkänner uppförandekoden och hållbarhetsstrategin, och övervakar SSABs hållbarhetsarbete, inklusive i klimatrelaterade frågor. Styrelsen följer regelbundet utvecklingen av SSABs resultat i förhållande till hållbarhetsstrategin och hållbarhetsmålen, inklusive klimatrelaterade frågor.

SSABs koncernledning (GEC) ansvarar för att ta fram den strategiska inriktningen för hållbarhet och hantering av klimatförändringar, inklusive antagande av väsentliga områden, och övervakar regelbundet utvecklingen och implementeringen av hållbarhet. Hållbarhets- och klimatfrågor är ofta på agendan för koncernledningens möten för att se till att den högsta ledningen är nära inbegripen i viktiga frågor.

SSABs hållbarhetschef är medlem av koncernledningen och ansvarar för strategiutveckling och samordning av hållbarhetsfrågor på koncernnivå, hälsa och säkerhet samt affärsetik. Hållbarhetschefen leder en styrgrupp för hållbarhet, som är ett nätverk av personer med kompetens inom olika hållbarhetsområden, inklusive representanter från divisioner och dotterbolag, med ansvar för att samordna och driva SSABs hållbarhetsinitiativ.

I koncernledningen finns flera ledamöter som ansvarar för implementeringen av olika delar av SSAB övergång till fossilfri ståltillverkning. Exempelvis är Chief Technology Officer ansvarig för miljöfrågor och leder HYBRIT implementeringen. SSABs hållbarhetschef leder verksamhetsinitiativ som syftar till att göra SSAB fossilfritt, CFO leder SSABs Risk Enterprise Management -process som inbegriper klimatrisker, och leder investeringar och finansiella frågor med koppling till klimatförändringarnas effekter. Divisionscheferna ansvarar för att driva hållbarhet och klimatarbete i linje med den övergripande affärs- och hållbarhetsstrategin.

Styrdokument och principer för hållbarhet

SSAB Way och våra värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för. Uppförandekoden, hållbarhetsstrategin och styrdokumenten på koncernnivå gällande hållbarhet, till exempel avseende miljö och säkerhet, är våra viktigaste dokument. Våra styrdokument om hållbarhet är tillgängliga här 

Ledningssystem

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB arbetar med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt. Flera olika ledningssystem och verktyg, både utvecklade inom företaget och tredjepartscertifierade, används för att effektivt styra verksamheten i enlighet med SSABs uppförandekod och styrdokumenten. Ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö, i enlighet med OHSAS 45001, har implementerats vid samtliga produktionsanläggningar. Miljö- och klimatarbetet sker främst inom ramen för ISO 14 001 och alla produktionsanläggningar är certifierade enligt standarden.

Hållbarhetsåtaganden

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och vi arbetar kontinuerligt för att värna och efterleva de tio principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har också åtagit oss att bedriva vår verksamhet i linje med den utveckling som anges i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. SSAB stödjer även International Bill of Human Rights, Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.Global Compact