Resurseffektiv verksamhet

För SSAB är cirkularitet en nyckelfaktor för att öka effektiviteten och på så vis bidra till att minska miljöpåverkan. Vi arbetar ständigt för att optimera värdet av biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.

Direkta och indirekta utsläpp

Merparten av SSABs direkta koldioxidutsläpp (94 %) kommer från vår nordiska järnmalmsbaserade stålproduktion, huvudsakligen från våra anläggningar i Luleå, Oxelösund och Brahestad, och ingår i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (ETS). Nästan alla dessa utsläpp relaterar till användningen av koks och kol som reduktionsmedel. Det finns begränsade möjligheter att ytterligare minska koldioxidutsläppen från nuvarande ståltillverkningsprocesser

Science Based Target

Under 2020 godkände Science Based Targets initative SSABs mål att minska de absoluta scope 1 och scope 2 utsläppen med 35 % till 2032 från basåret 2018. Målet är i linje med Parisavtalet och ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen långt under 2°C. Under 2021 minskade våra scope 1 och scope 2 utsläpp med 1,6 % jämfört med 2018, framförallt beroende på lägre indirekta utsläpp från våra anläggningar i USA.

Materialeffektivitet

Lägre materialförbrukning innebär att vi får ut mer från mindre material, vilket leder till förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser. Järn och stålproduktion ger upphov till ett antal restprodukter. Genom att återcirkulera dessa som råmaterial minskar behovet av jungfruligt material, vilket i sin tur minskar CO2 utsläpp och ökar materialeffektiviteten. Material som inte kan återanvändas internt bearbetas till restprodukter och säljs externt, vilket bidrar till intäkter och minskar miljöpåverkan genom att ersätta råvaror i andra branscher. Valet mellan intern och extern användning baseras på hållbarhetskriterier. Materialets värde som råmaterial, kvalitetspåverkan och miljöaspekter är de viktigaste parametrarna i denna utvärdering.

Stål är unikt eftersom det går att återvinna utan att det förlorar sina egenskaper eller sin kvalitet, och det är det mest återvunna materialet i världen. En viktig del i att minska koldioxidutsläppen från ståltillverkning är att optimera användningen av återvunnet stål i produktionen, för att ersätta järnmalm som insatsvara. En stor del av det material som genereras i vår produktion återcirkuleras i våra egna processer. Därmed minskar behovet av nya råvaror såväl som CO2-utsläpp och avfall. Läs mer om våra mål och utfall.

Material efficiency

Först med fossilfritt stål

SSAB kommer steg för steg införa en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och även eliminera andra utsläpp från fossila bränslen, för att på så sätt bli fossilfria i hela SSABs verksamhet.