Som en del av SSAB:s egenkontroll genomför vi vart femte år en mossundersökning vid ett 20-tal provpunkter i Luleå kommun. Syftet med undersökningen, som har pågått sedan 1970-talet, är att se vilken eventuell påverkan SSAB har på omgivningen. Undersökningen innebär att vi plockar mossa som sedan analyseras med avseende på olika metaller. Metallinnehållet i mossan visar på en fortsatt nedåtgående trend för de flesta metaller.

Lars Nordström är miljöingenjör på SSAB i Luleå:

"Framför allt järn men även vanadin och zink brukar kopplas till SSAB:s verksamhet. Resultaten från senaste mossundersökningen var inte entydiga så det här är något vi kommer att se över till framtida undersökningar. Vi har ett ständigt pågående arbete för att minska utsläppen från våra punktkällor, och vårt mål är att även fortsättningsvis ha en nedåtgående trend."

Mer information finns att läsa i 2020 års mossrapport (se under "Ladda ner" på ssab.se/lulea).