Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om oförändrat styrelsearvode med 1 800 000 kronor till ordföranden och med 600 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 135 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 225 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 110 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 170 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine och Martin Lindqvist samt nyval av Annareetta Lumme-Timonen. Avgående var ledamoten Matti Lievonen.

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av Ernst & Young AB till och med årsstämman 2021.

Instruktion för valberedningen

Det beslutades om instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast i syfte att finansiera företagsförvärv och under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912