Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. Utsikterna är dock osäkra på grund av spridningen av Covid-19 och dess påverkan på den globala industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen.

SSAB har en stark balansräkning med en historiskt sett låg skuldsättning och har därutöver säkerställt en mycket god likvid beredskap. Mot bakgrund av den ökade ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget, och föreslå att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 29 mars 2020 kl. 21.00 CET.