Plats 

Hotell Scandic Continental
Vasagatan 22, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 april 2019, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 2 april 2019, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 2 april 2019. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress [email protected] eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före tisdagen den 2 april 2019.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast torsdagen den 4 april 2019. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter med anledning av årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

             a) Anförande av styrelsens ordförande
             b) Anförande av verkställande direktören
             c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7. Beslut om:

             a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
             b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
             c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

10. Val av styrelse

a. Petra Einarsson
b. Marika Fredriksson
c. Bengt Kjell
d. Pasi Laine
e. Matti Lievonen
f. Martin Lindqvist
g. Bo Annvik (nyval)
h. Marie Grönborg (nyval)

11. Val av styrelsens ordförande

12. Beslut om antal revisorer och val av revisor 

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

15. Årsstämmans avslutande

Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande); Annareetta Lumme-Timonen, Solidium Oy; Jan Moström, LKAB; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Martin Nilsson, Catella Fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.

8. Åtta styrelseledamöter.

9. Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 800 000 kronor till ordföranden, med 835 000 kronor till vice ordförande (förutsatt att styrelsen utsett sådan) och med 600 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 135 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 225 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 110 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 170 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Pasi Laine, Matti Lievonen och Martin Lindqvist samt nyval av Bo Annvik och Marie Grönborg. Annika Lundius och Lars Westerberg har avböjt omval.

Bo Annvik är född 1965 och är utbildad civilekonom. Han är VD och koncernchef i Indutrade AB sedan 2017 och har tidigare varit VD i Haldex AB samt innehaft ledningsbefattningar i Volvo Cars, SKF och Outokumpu.

Marie Grönborg är född 1970 och är utbildad civilingenjör. Hon är EVP i Perstorp Group, Business Area Specialties & Solutions och har tidigare bl.a. innehaft ledningsbefattningar i Perstorp Group och Formox AB.

11. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att utse ett revisionsbolag som revisor och att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

B. Styrelsen föreslår:

7.b) Disposition

Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 10 april 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 15 april 2019.

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

• fast lön,
• rörliga lönedelar,
• övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
• pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar ska utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt uppgå till 24 månader. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag avvika från det ovanstående på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ssab.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med måndagen den 18 mars 2019 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 725 652 056 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 1 029 835 326 aktier och 376 748 475,6 röster.

Stockholm i mars 2019

SSAB AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl. 12.00 och innan stämman inleds serveras kaffe och smörgås.

Välkommen!