Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade om en utdelning på 1,00 krona per aktie för räkenskapsåret 2017 med avstämningsdag torsdagen den 12 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 17 april 2018.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 725 000 kronor till ordföranden, med 800 000 kronor till vice ordförande (för det fall styrelsen utser sådan efter stämman) och med 575 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 130 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 210 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 105 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 160 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Pasi Laine, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius och Lars Westerberg.

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PwC till och med årsstämman 2019.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning 

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912