Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för helåret 2017 förbättrades med 2 625 Mkr och uppgick till 3 838 Mkr. Främsta anledningen till förbättringen var högre priser och fortsatt tillväxt för höghållfasta stål inom segmentet Automotive inom SSAB Europe, samt betydligt högre volymer inom SSAB Special Steels. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 843 (107) Mkr. Kassaflödet förbättrades kraftigt under 2017 och det uppsatta målet att minska nettoskulden med 10 Mdkr överträffades med 2,2 Mdkr. Sedan slutet av första kvartalet 2016 har vi minskat nettoskulden med 12,2 Mdkr. 

Kundernas behov av allt lättare och starkare produkter fortsätter att driva den strukturella tillväxten för SSAB Special Steels, samtidigt som efterfrågan har återhämtat sig i bland annat segmenten Mining och Construction Machinery. Den positiva efterfrågetrenden väntas fortsätta i det första kvartalet. Rörelseresultatet för SSAB Special Steels ökade till 641 Mkr för fjärde kvartalet, vilket inkluderade 265 Mkr i ersättning för haveriet i Oxelösund som inträffade i december 2016 och också påverkade första kvartalet 2017. Produktionshaveriet berodde på ett konstruktionsfel i ett nyinstallerat kontrollsystem, vilket resulterade i skadade transformatorer.

Marknaden för SSAB Europe var fortsatt god, med en normal säsongsmässig avmattning i slutet av året. Högre priser lyfte resultatet jämfört med fjärde kvartalet 2016, medan en svagare produktmix och mer planerat underhåll drog ned resultatet jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan bedöms fortsätta på en god nivå, med en säsongsmässig förbättring för det första kvartalet.

Grovplåtsmarknaden i Nordamerika försämrades under hösten, vilket ledde till lägre realiserade priser samt lägre rörelseresultat jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan förbättrades dock under slutet av året och marknadspriserna på grovplåt steg kraftigt. De högre priserna kommer gradvis att påverka resultatet från och med första kvartalet och efterfrågan väntas fortsatt vara på en god nivå.

SSABs tillväxtinitiativ utvecklades väl under 2017. Leveranserna för SSAB Special Steels ökade med 18 procent till 1,2 miljoner ton. Höghållfasta stål inom segmentet Automotive steg med 21 procent, ett viktigt skäl till att SSAB Europes andel premiumprodukter ökade till 32 procent (från 30 procent 2016). Antal medlemmar inom Hardox Wearparts var 360 (265) vid slutet av 2017.

Under 2017 uppdaterades koncernens finansiella mål och vi höjer även våra miljömål. Vi presenterade också långsiktiga hållbarhetsmål under 2017, bland annat att ha ställt om till en helt fossilfri produktion i hela koncernen år 2045, där Hybrit-projektet spelar en nyckelroll.

Sammantaget ser jag positivt på 2018. SSAB har starka marknadspositioner på våra hemmamarknader och inom våra globala nischer, vi har stärkt balansräkningen ordentligt och möjligheterna är goda att fortsätta generera starka kassaflöden. SSAB har därmed byggt en stark plattform för fortsatta satsningar på lönsam tillväxt.

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2017

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2017 klockan 09.30 fredagen den 26 januari 2018. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 07.30 CET.