Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för tredje kvartalet ökade till 1 089 (707) Mkr. Högre priser och högre volymer påverkade resultatet positivt jämfört med samma period 2016. Resultatet minskade med 116 Mkr jämfört med föregående kvartal, på grund av säsongsmässigt lägre aktivitet i Europa samt kostnader för planerade underhållsstopp. Detta motverkades delvis av högre realiserade priser och högre leveranser i Nordamerika.

Trots en säsongsmässig avmattning i Europa var SSAB Special Steels leveranser på en god nivå och högre än föregående år. Efterfrågan var överlag god, bland annat inom segmenten Mining och Construction Machinery. Utsikterna framöver bedöms vara stabila. Kundernas behov av allt lättare och starkare produkter fortsätter att driva den strukturella tillväxten.

SSAB Europes rörelseresultat ökade med 254 Mkr, till 680 (426) Mkr, jämfört med tredje kvartalet 2016. Rörelseresultatet var lägre jämfört med föregående kvartal, främst på grund av säsongmässigt lägre leveranser. Den underliggande efterfrågan bedöms fortsätta på en god nivå, dock med en säsongsmässig sämre mix under fjärde kvartalet. Inom SSAB Europes fokusområde, höghållfasta stål för segmentet Automotive, fortsatte ökningen med en volymtillväxt om 28 procent jämfört med samma period 2016.

I Nordamerika ökade leveranserna under kvartalet, delvis hänförligt till en stor order inom segmentet Energy. Tillsammans med högre realiserade priser för SSAB Americas förbättrades resultatet betydligt. Förbättringen kunde också hänföras till underhållsstoppet i Mobile som belastade resultatet i andra kvartalet. Marknadspriset för grovplåt försämrades under kvartalet och utsikterna på kort sikt är något osäkra.

SSABs mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr, från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017, fortskrider enligt plan. Nettokassaflödet under kvartalet uppgick till 1 281 Mkr, vilket innebär att 9,6 Mdkr av de 10 Mdkr nu har realiserats, inklusive nyemissionen på 4,9 Mdkr. Nettoskulden har minskat till 14 Mdkr, och skuldsättningsgraden till 27 %.

Under andra kvartalet satte vi upp konkreta mål för 2020 inom våra tillväxtinitiativ för höghållfasta stål samt eftermarknad och service. Nu presenterar vi också nya långsiktiga mål inom hållbarhet för områdena hållbart erbjudande, hållbar verksamhet och ansvarsfull partner. År 2045 har SSAB som mål att bedriva en helt fossilfri produktion, där Hybrit-projektet spelar en nyckelroll. På medellång sikt får vi dock de största hållbarhetseffekterna genom vårt hållbara utbud, där vi ska nå 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för våra kunder år 2025. Dessa besparingar avser slutprodukternas användarfas.


Inbjudan till presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2017

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 onsdagen den 25 oktober 2017. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations:
Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 07.30 CEST.