Ocean Conference fokuserar på det 14:e målet av totalt 17 i Agenda 2030 som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Det 14:e målet syftar till att ”bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling”.

SSAB deltar i konferensen genom ett samarbete med Jernkontoret. SSABs Per Bondemark, Vice President och Chief Procurement Officer, finns på plats vid Jernkontorets sidoevent för att lyfta fram våra olika initiativ kring hållbara hav och SSABs produktion.

SSAB har även lämnat in två så kallade frivilliga åtaganden. Det första är HYBRIT, SSABs initiativ för att utveckla en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid – utan vatten. Det andra åtagandet är initiativet Bothnia Bulk som syftar till att minska utsläppen av koldioxid från transporterna mellan Raahe, Luleå och Oxelösund med 40-50%. Att minska utsläppen av koldioxid går hand i hand med mål 14, minskade utsläpp ger minskad försurning av haven.

Hållbara hav på agendan– både globalt och lokalt

SSABs arbete med vattenfrågor sker även genom ett antal lokala initiativ och program. På SSAB i Oxelösund genomförs ”Samordnad recipientkontroll”, för att få bästa möjliga kvalitet på de kontroller som genomförs. Flera intressenter så som SSAB, Oxelösunds hamn och OxelöEnergi har gått samman för att skapa bästa möjliga förutsättningar att ha god kontroll på miljöstatusen i kustvattnet utanför Oxelösund samt att möta Vattendirektivets krav. Genom programmet skapas en kostnadseffektiv, strukturerad och återkommande miljöövervakning som ger resultat som är jämförbara över tid.

- När aktörerna samverkar får vi bättre resultat, säger Ann-Sofie Ördén SSAB Oxelösund som är ansvarig för samordningen.

 

Provtagningen i den samordnade recipientkontrollen genomförs av Stockholm universitet och resultaten används även för forskning. Den ekologiska statusen för bottenfaunan utanför SSABs område i Oxelösund är god.

Ett sätt att kontrollera havets status är att kontrollera de som bor i vattnet: fiskar och andra vattenlevande djur. Detta sker till exempel i Luleå där SSAB genomför kontroller i ett samlat program för att med fiskarnas hjälp säkerställa vår kännedom om statusen för omkringliggande vatten.

Undersökningarna har genomförts under flera år och har bland annat omfattat försök där fiskarna fick bo i utvalt vatten under en period samt undersökningar som omfattar analys av ämnen som är svåra att mäta med vanliga mätmetoder i utsläppsvattnen . Denna första fiskundersökning omfattade öringar som fick leva i tankar med intags- och utsläppsvatten från SSAB Luleå i en månad. Efter vistelsen i tankarna kontrollerades fiskarnas hälsotillstånd och halter av olika ämnen. Resultaten visade på att alla fiskar uppvisade normal syreupptagningsförmåga och inga infektionstecken samt att vi har god kännedom om utsläppen från verksamheten.

Inom ramen för programmet sker även fältfiske av abborre av olika storlek. Abborren har valts med utgångspunkt i sina levnadsvanor, den ger stor kunskap om specifika förhållanden på en viss plats eftersom den är stationär och inte flyttar sig. Resultaten från fältfisket pekar på att fiskarna påverkas av temperaturen i kylvattnet på så vis att de tillväxer snabbare och fortare blir könsmogna samt att fiskarna utsätts för PAH från antingen historiska eller nuvarande utsläpp, men inte i sådan omfattning att man kan konstatera effekter på fiskarnas hälsa.

Läs mer om Ocean Conference (på engelska)