Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för helåret 2016 förbättrades med 1 456 Mkr och uppgick till 1 213 Mkr. Den främsta anledningen till förbättringen var kostnadsbesparingsprogrammet, inklusive synergier från förvärvet av Rautaruukki. Besparingarna realiserades snabbare än plan och uppgår till drygt 3,0 Mdkr i årstakt. Högre volymer och bättre kapacitetsutnyttjande bidrog också till helårets resultatförbättring. Våra tillväxtinitiativ inom SSAB Special Steels och Automotive resulterade i ökade volymer och tempot i våra produktlanseringar var fortsatt högt.

Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 107 Mkr, en försämring med 600 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2016, till stor del hänförligt till SSAB Special Steels med det planerade underhållsstoppet i Oxelösund och produktions-haveriet vid uppstarten av valsverket i Oxelösund. Produktionshaveriet berodde på ett konstruktionsfel i det nyinstallerade kontrollsystemet, vilket resulterade i skadade transformatorer. Valsverket är igång sedan början av februari och diskussioner gällande eventuell kompensation har inletts med försäkringsbolaget. Det fjärde kvartalet påverkades också negativt av lägre priser och lägre marginaler i Nordamerika.

Den globala efterfrågan på höghållfasta stål var fortsatt stabil under fjärde kvartalet. SSAB Special Steels leveranser för helåret ökade med 8 procent och uppgick till en miljon ton. SSAB Special Steels växer strukturellt på marknaden genom kundernas behov av allt lättare och starkare produkter.

För SSAB Europe var den underliggande efterfrågan stabil. Marknadspriserna steg under kvartalet och de realiserade priserna för SSAB Europe förbättrades. Importrestriktionerna på kinesiskt stål har resulterat i lägre import och en förbättrad prisbild i Europa.

I Nordamerika tyngdes det fjärde kvartalet av lägre realiserade priser. Marknadspriserna vände dock uppåt under kvartalet, vilket väntas ge en positiv effekt på SSABs realiserade priser och marginaler från och med första kvartalet 2017.

SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017. Genom nyemissionen tillfördes netto 4,9 Mdkr och nettokassaflödet under kvartal två till fyra uppgick till cirka 2,2 Mdkr. Återstående belopp skall åstadkommas genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital samt en eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter.

Integrationen mellan SSAB och Rautaruukki är genomförd och kostnadsbesparingsprogrammet avslutat, vilket har inneburit besparingar om över 3,0 mdkr och en minskning av antalet anställda med drygt 2 500. Tillsammans med den starkare finansiella positionen har vi skapat plattformen för att fortsätta genomföra vår ”Taking the Lead” strategi, med målet att nå branschledande lönsamhet. Vi kommer att uppnå detta genom att kontinuerligt driva effektivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet, driva tillväxt inom utvalda områden, samt genom ökat fokus på eftermarknaden. Mot bakgrund av detta är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta att stärka vår position under 2017.


Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2016

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén klockan 09.30 onsdagen den 15 februari 2017.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34


Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 7.30.