Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat under tredje kvartalet uppgick till 707 Mkr, en förbättring med 115 Mkr jämfört med andra kvartalet 2016. De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet var högre priser samt fortsatta kostnadsminskningar, som dock motverkades av säsongsmässigt lägre leveranser och planerade underhållskostnader. Jämfört med tredje kvartalet i fjol, som påverkades negativt av masugnsomställningen i Luleå, förbättrades resultatet med 900 Mkr. Vi är på god väg att realisera vår kostnadsbesparingsplan på 2,8 Mdkr, inklusive synergier från förvärvet av Rautaruukki, och besparingarna syns nu i resultatet.

Marknadsläget på SSABs hemmamarknader i Europa och Nordamerika skilde sig från varandra under det tredje kvartalet. I Europa var den underliggande efterfrågan, rensat från sedvanlig säsongsmässig avmattning, stabil. Även marknadspriserna var stabila och något uppåtgående på grund av fortsatt låga importvolymer. I början av oktober införde EU-kommissionen preliminära importtullar på kinesisk varmvalsad tunnplåt och grovplåt, vilket förväntas stödja prisnivåerna i Europa. I Nordamerika var efterfrågan på grovplåt svag och priserna föll under hela kvartalet. Detta ledde till minskade inköp från Steel Service Centers och lägre än väntade leveranser för SSAB Americas. Import av grovplåt till USA låg på en fortsatt hög nivå. Ett preliminärt beslut om importtullar i USA för grovplåt förväntas under fjärde kvartalet. Efterfrågan på höghållfasta stål globalt var fortsatt stabil, dock med en viss säsongsmässig avmattning.

SSAB presenterade i april målet att minska nettoskulden med 10 Mdkr från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017. Genom nyemissionen under andra kvartalet i år tillfördes netto 4,9 Mdkr och nettokassaflödet under kvartal två och tre har uppgått till cirka 1,3 Mdkr. Återstående belopp om cirka 3,8 Mdkr skall åstadkommas genom kassaflöden från rörelsen, minskning av rörelsekapital och genom eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter.

Under tredje kvartalet var nettokassaflödet positivt och uppgick till 612 Mkr medan nettoskulden minskades till 18,2 Mdkr.

Under de senaste två åren har SSAB fokuserat på integrationen mellan SSAB och Rautaruukki och på realiseringen av de synergier som identifierats. Framöver kommer vi att fortsätta med genomförandet av vår ”Taking the Lead” strategi med målet att nå branschledande lönsamhet genom tillväxt inom några prioriterade strategiska områden och genom att kontinuerligt driva effektivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet. Våra strategiska tillväxtinitiativ omfattar tillväxt inom Special Steels, Automotive och andra premiumprodukter samt ökat fokus på service och eftermarknadsaktiviteter.


Inbjudan till presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2016

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 28 oktober 2016.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08-5055 64 74 (Sverige)
+ 44 203 364 53 74 (England)
+ 1 855 753 22 30 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
[email protected], +358 20 593 9232

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34


Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 7.30.