Kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 14 471 (15 303) Mkr
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 509 (1 236) Mkr och exklusive jämförelsestörande poster till 1 585 (1 246) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 592 (292) Mkr och exklusive jämförelsestörande poster till 668 (301) Mkr
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 349 (79) och exklusive jämförelsestörande poster till 425 (88) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,53 (0,22) kronor
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 151 (1 462) Mkr
  • Nyemissionen övertecknades och totalt tillfördes SSAB 4 911 Mkr i eget kapital efter avdrag för nyemissionskostnader

Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 668 Mkr under andra kvartalet 2016, en förbättring med 858 Mkr jämfört med första kvartalet 2016. Samtliga divisioner uppvisade ett förbättrat resultat, där SSAB Europe utvecklades starkast mellan kvartalen. Orsakerna till det förbättrade resultatet var främst högre volymer, högre priser och ytterligare synergier. Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 1 151 Mkr, trots högre kundfordringar på grund av ökade leveranser och stigande priser.

Leveranserna under det andra kvartalet ökade jämfört med första kvartalet och ökade även jämfört med andra kvartalet i fjol. Detta berodde främst på den minskade importen av material till Europa och ökade inköp från Steel Service Centers i Nordamerika. Det har inte skett någon förändring i den underliggande efterfrågan. I inledningen av kvartalet steg stålpriserna kraftigt i Kina, vilket i kombination med pågående handelsärenden i EU och USA har minskat importen från Kina. Stålpriserna har gradvis stigit i både Europa och i Nordamerika, från en mycket låg nivå. Under tredje kvartalet räknar vi med stabil underliggande efterfrågan, med en normal säsongsmässig avmattning.

Integrationen av förvärvet av Rautaruukki är nu helt genomförd. Under andra kvartalet har vi realiserat synergier om 475 Mkr, och årstakten vid slutet av kvartalet uppgick till 2,0 Mdkr. Synergiprogrammet avslutades vid utgången av andra kvartalet och vi har lyckats uppnå betydligt högre synergier än de 1,0 - 1,35 Mdkr som ursprungligen kommunicerades i januari 2014, och dessutom ett år tidigare än ursprunglig plan. Vi är också på god väg att realisera vårt totala besparingsmål om att sänka kostnadsnivån med 2,8 Mdkr på årsbasis från 2017 (jämfört med tidpunkten för förvärvet av Rautaruukki). Bemanningsneddragningen, med ett mål om minskning av 2 400 anställda, löper också enligt plan.

Nyemissionen som kommunicerades i april har nu framgångsrikt avslutats. Genom emissionen har SSAB tillförts cirka 5 Mdkr och dessutom kommer det finansieringspaket vi har på plats att väsentligt minska låneförfallen de kommande tre till fem åren samt förlänga löptiderna på våra kreditfaciliteter. SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr till slutet av 2017 genom nyemissionen, försäljning av icke kärnverksamheter och kassaflöden genererade från verksamheten.

Genomförandet av nyemissionen och finansieringspaketet säkerställer SSABs långsiktiga möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet och nå vårt mål om branschledande lönsamhet. Med en kraftigt förbättrad finansiell ställning får vi goda förutsättningar att tillvarata de möjligheter som finns på marknaden samt kunna driva tillväxt inom våra väldefinierade fokusområden.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2016

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 22 juli 2016.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08-5055 64 74 (Sverige)
+ 44 203 364 53 74 (England)
+ 1 855 753 22 30 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
[email protected], +358 20 593 9232

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 7.30.