Årsredovisningen 2015 består av fyra delar:

 

  • Affärsöversikt
  • Bolagstyrningsrapport
  • GRI-rapport
  • Finansiella rapporter (antagen av bolagsstyrelsen)

 

Hållbarhetsrapporten, som tidigare publicerades separat, har nu integrerats för att utgöra en del av årsredovisningen. Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2015. GRI-rapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI G4-riktlinjerna (Global Reporting Initiative).

 

SSABs årsredovisning kan laddas ned som en helhet eller som separata delar på ssab.com. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Rapporten publiceras på tre språk: engelska, svenska och finska.

 

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras enbart på begäran. Beställningar sker via [email protected] eller på telefon 08-45 45 700. Vänligen observera att årsredovisningen inte distribueras per automatik till aktieägare. 

 

Bolagsstyrningsrapporten 2015, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgäng på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Investor Relations: Andreas Koch, Head of Investor Relations, [email protected], +46 8 454 57 29

 

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 15 mars 2016 kl. 11.30 CET.