Den 22 januari 2014 annonserade SSAB och Rautaruukki ambitionen att gå samman genom att SSAB lämnade ett rekommenderat utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare. Det främsta motivet bakom sammanslagningen var att skapa ett mer konkurrenskraftigt företag med en bredare produktionsbas i Norden och med bättre förutsättningar att hantera förändringar i efterfrågan.

Rautaruukki blev ett dotterbolag till SSAB den 29 juli 2014 då SSABs utbyteserbjudande slutfördes. Sedan dess har SSAB inlöst de återstående 3,9 procent av aktierna i Rautaruukki genom skiljenämndens tvånginlösenprocess. Den 22 december 2014 fastställde skiljenämnden att inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki skulle uppgå till 11,24 euro per aktie. Inlösenpriset samt upplupen ränta betalades ut till minoritetsaktieägarna den 26 mars 2015.

Som tidigare annonserats var Europeiska kommissionens godkännande, den 14 juli 2014, av samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki, villkorat av att SSAB skulle åta sig att avyttra följande tillgångar:
- Stålservicecentret i Halmstad, Sverige
- Stålservicecentret i Nådendal, Finland
- Tibnor Oy i Finland
- Det 50-procentiga ägandet i Norsk Stål AS och Norsk Stål Tynnplater AS i Norge
- Plannja Oy i Finland

Alla dessa avyttringar slutfördes under första kvartalet 2015 och från och med den
1 april 2015 konsolideras inte längre någon av dessa verksamheter i SSAB-koncernen. Nettotillgångarna för dessa verksamheter uppgick till 220 miljoner kronor per den 31 december 2014. Verksamheterna omsatte pro forma 2 052 miljoner kronor för helåret 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör, tel. +358 20 592 9040
Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected], tel. 08-45 45 729

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl. 08.00 CET.