Förvärvsanalysen av nettotillgångarna i Rautaruukki är slutförd, och nettotillgångarna har fastställts till 9 789 miljoner kronor per den 29 juli 2014. Köpeskillingen i utbyteserbjudandet uppgick till 14 967 miljoner kronor, vilket resulterar i goodwill på 5 178 miljoner kronor.

Utöver goodwill uppgår övervärden från förvärvet till 0,8 miljarder kronor fördelat på ett antal olika tillgångar och skulder. Avskrivningstiderna för dessa varierar beroende på tillgångsslag. För 2014 uppgår avskrivningarna på övervärden som belastar rörelseresultatet till 57 miljoner kronor, varav 23 miljoner kronor avser tredje kvartalet och 34 miljoner avser fjärde kvartalet 2014. För 2015 och 2016 beräknas motsvarande avskrivningar av övervärden relaterade till förvärvet av Rautaruukki uppgå till 210 miljoner kronor per år. Mer detaljer om övervärden och avskrivningar kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén som publiceras den 10 februari 2015.    

I samband med en genomgång och uppdaterade värderingar av SSABs tillgångar under årsbokslutet har beslut fattats om att skriva ned vissa bokförda värden med cirka 1,3 miljarder kronor. Dessa 1,3 miljarder kronor kommer att belasta resultatet före skatt i fjärde kvartalet 2014 och redovisas som jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet påverkas med cirka 700 miljoner kronor, och finansnetto med ytterligare 600 miljoner kronor vilket främst rör aktieägarlån till det delägda bolaget Fortaco.  Övriga nedskrivningar relaterar bland annat till goodwill inom affärsområdet Ruukki Construction samt bedömda realisationsförluster från försäljningen av enheter som en konsekvens av Europeiska Kommissionens villkor i samband med godkännandet av samgåendet med Rautaruukki.

Nedskrivningarna har ingen kassaflödesmässig påverkan, men påverkar SSABs skuldsättningsgrad negativt med cirka 2 procentenhet (per den 30 september 2014 var skuldsättningsgraden 53 procent).

Endast en mindre del av nedskrivningarna ovan är relaterade till realisering av de synergier som identifierats i samband med förvärvet av Rautaruukki. Synergiarbetet pågår med hög aktivitet och löper väl. Kostnadsbesparingarna uppgår till 300 miljoner kronor i årstakt för de aktiviteter som hittills genomförts, vilket kommer att ge effekt i resultatet från och med första kvartalet 2015. Målsättningen för 2015 var att realisera synergier om 350 miljoner kronor.  Den nuvarande bedömningen är att besparingarna ska kunna genomföras snabbare än tidigare kommunicerats, och att SSAB ska kunna realisera 1,4 miljarder kronor i årstakt från och med andra halvåret 2016, vilket är ett år snabbare än tidigare bedömning.

Bokslutet för det fjärde kvartalet 2014 är ännu inte avslutat, men den preliminära bedömningen (ej reviderade siffror) är att rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgår till mellan 100 och 150 miljoner kronor (exklusive jämförelsestörande poster men inklusive planmässiga avskrivningar för övervärden hänförliga till Ipsco- och Rautaruukki-förvärven).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Andreas Koch, Chef Investor Relations, [email protected], +46 8 454 57 29

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 20 januari 2015 kl. 08.30 CET.