Valberedningen består av Anders Nyberg, Industrivärden (valberedningens ordförande); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder, Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

Valberedningens förslag avseende punkterna 1 och 6-8 på dagordningen till extra bolagsstämman:

1. Till ordförande vid stämman utses advokaten Sven Unger.

6. Antal styrelseledamöter ska vara nio.

7. Styrelsearvode på årsbasis med 1 650 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, att gälla för de sista sex månaderna före nästa årsstämma. För tiden dessförinnan ska styrelsearvode utgå på årsbasis enligt samma nivåer som beslöts på årsstämman 2014, dvs. styrelsearvode på årsbasis med 1 425 000 kronor till ordföranden och med 475 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå på årsbasis enligt samma nivåer som beslöts på årsstämman 2014, dvs. med 100 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kronor.

Valberedningens förslag utgör en anpassning till de nya förhållandena och innebär en höjning av det totala styrelsearvodet på årsbasis med ungefär 15 procent jämfört med det totala styrelsearvodet på årsbasis som beslöts på årsstämman 2014. Valberedningens förslag innebär att det totala utskottsarvodet på årsbasis är oförändrat jämfört med det totala utskottsarvodet på årsbasis som beslöts på årsstämman 2014.

8.  Nyval av Petra Einarsson, Kim Gran och Matti Lievonen.

Anders G Carlberg, Matti Sundberg och Pär Östberg har meddelat att de lämnar styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

Beslutar stämman i enlighet med förslaget kommer styrelsen, från den tid beslutet träder ikraft och intill slutet av nästa årsstämma, bestå av följande stämmovalda ledamöter: Petra Einarsson, Kim Gran, Jan Johansson, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, John Tulloch och Lars Westerberg.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-454 57 25, [email protected]

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.