SSAB AB (publ) (“SSAB”) har upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen och prospektet daterat den 10 april 2014 rörande utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki Corporation (“Rautaruukki”). Den finska finansinspektionen har den 28 juli 2014 godkänt den finskspråkiga versionen av tillägget till erbjudandehandlingen och prospektet, vilket avser offentliggörandet av SSAB:s delårsrapport för andra kvartalet 2014 den 23 juli 2014.

Den finskspråkiga versionen av tillägget till erbjudandehandlingen och prospektet kommer att finnas tillgänglig på internet på www.ssab.com och www.ruukki.fi samt i receptionen på NASDAQ OMX Helsinki Ltd på Fabianinkatu 14, Helsingfors, Finland, på SSAB:s huvudkontor på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, på Rautaruukis huvudkontor på Suolakivenkatu 1, Helsingfors, Finland och på något av Danske Banks kontor i Finland från och med idag. Den engelskspråkiga versionen av tillägget till erbjudandehandlingen och prospektet kommer, med vissa begränsningar, att finnas tillgänglig på internet på www.ssab.com och www.ruukki.com från och med idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, 08-45 45 729, [email protected]

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas”, ”uppskattas”, ”förutses" eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.