SSAB AB (publ) (”SSAB”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission av aktier att utgöra vederlag i utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki Corporation. Emissionen av aktier har resulterat i förändringar i antalet aktier och röster i SSAB enligt följande:

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 323 934 775 aktier i SSAB, varav 240 765 832 aktier av serie A och 83 168 943 aktier av serie B, motsvarande totalt 249 082 726,3 röster.

Antalet aktier ökade genom emissionen av nya aktier med 225 310 735, varav 63 417 438 aktier av serie A och 161 893 297 aktier av serie B. Antalet röster ökade med 79 606 767,7. Per den 31 juli 2014 finns det sammanlagt 549 245 510 aktier i SSAB, varav 304 183 270 aktier av serie A och 245 062 240 aktier av serie B, motsvarande totalt 328 689 494 röster.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-454 57 25, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2014
klockan 08.00.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. http://www.ssab.com/.