Idag har SSAB AB (publ) (“SSAB”) erhållit erforderligt konkurrensgodkännande från Europeiska kommissionen för samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki Corporation (“Rautaruukki”).

SSAB har erhållit Europeiska kommissionens godkännande för samgåendet med Rautaruukki. Godkännandet är villkorat av att SSAB åtar sig att avyttra följande enheter inom sin nordiska ståldistributionsrörelse och finska verksamhet riktad mot byggsektorn: Ett Steel Service Center i Sverige och ett i Finland, Tibnor Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Tibnor AB), det 50- procentiga ägandet i var och en av bolagen Norsk Stål AS (NS) och Norsk Stål Tynnplater AS (NST), samt Plannja Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Plannja AB). SSAB kommer omedelbart att påbörja avyttringsprocessen. Den synergipotential och den industriella logiken med transaktionen som tidigare kommunicerats gäller oförändrade, eftersom vissa eftergifter var förväntade. Konkurrensgodkännanden har sedan tidigare erhållits i Ryssland, Turkiet och Ukraina. Inga ytterligare konkurrensgodkännanden krävs för fullföljandet av utbyteserbjudandet.

SSAB fortsätter med aktieutbyteserbjudandet till Rautaruukkis aktieägare

Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet där SSAB erbjuder sig att förvärva samtliga utestående aktier i Rautaruukki som inte ägs av Rautaruukki eller dess dotterbolag löper fram till den 22 juli 2014. Transaktionen förväntas fullföljas kort därefter, villkorat av att aktieägare med mer än 90 procent av aktierna har accepterat utbyteserbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-45 45 729, [email protected]

Marie Elfstrand, Director External Communications, 08-45 45 734, [email protected]

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas” eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.