Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet till Rautaruukkis aktieägare inleddes den 14 april 2014 kl. 09.00 (finsk tid) och meddelades initialt att löpa fram till den 12 maj 2014 kl. 16.00 (finsk tid). Den 9 maj 2014 meddelade SSAB att anmälningsperioden förlängs till den 27 juni 2014. I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet har SSAB idag beslutat att förlänga anmälningsperioden för utbyteserbjudandet ytterligare till den 22 juli 2014 kl. 16.00 (finsk tid), om inte anmälningsperioden förlängs ytterligare eller om den förlängda anmälningsperioden avbryts i förtid.

Erforderlig konkurrensprövning av det föreslagna samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki hos Europeiska kommissionen pågår. Till följd av den förväntade tidpunkten för erhållande av godkännande av Europeiska kommissionen, har SSAB idag beslutat att förlänga anmälningsperioden för utbyteserbjudandet ytterligare till den 22 juli 2014 kl. 16.00 (finsk tid). I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet kan SSAB när som helst förlänga anmälningsperioden.

SSAB kan i enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet avbryta eventuell förlängd anmälningsperiod i förtid. SSAB kommer att meddela sitt beslut om eventuell avbruten förlängd anmälningsperiod så snart som möjligt efter att sådant beslut fattats och, under alla omständigheter, inte senare än en (1) vecka före utgången av den förlängda anmälningsperiod som avbryts. Om SSAB avbryter den förlängda anmälningsperioden kommer anmälningsperioden att löpa ut vid en tidigare tidpunkt på ett datum som meddelas av SSAB.

SSAB kommer att meddela eventuell ytterligare förlängning av anmälningsperioden, oavsett om denna har avbrutits eller ej, som senast den första (1) finska bankdagen efter utgången av den förlängda anmälningsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected],
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas” eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.