Kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 8 920 (8 354) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -282 (-665) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -436 (-842) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,82 (-0,70) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 575 (1 251) Mkr och rörelsens kassaflöde till 217 (1 049) Mkr

Helåret

 • Försäljningen uppgick till 35 022 (38 923) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 131 (-96) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -1 728 (-693) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -3,29 (0,05) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 956 (4 929) Mkr och rörelsens kassaflöde till 1 103 (3 925) Mkr
 • Nettoskulden minskade till 14 833 (15 498) Mkr och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 55 (54) %
 • Utdelningen föreslås uppgå till 0 (1,00) kronor per aktie motsvarande 0 (324) Mkr

Koncernchefens kommentar

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2013 uppgick till -282 Mkr, en förbättring med 316 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2013 och med 383 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2012. Förbättringen jämfört med samma kvartal i fjol bestod främst av högre volymer, bättre kapacitetsutnyttjande och lägre rörliga kostnader. Samtidigt påverkades resultatet negativt av lägre priser. Det operativa kassaflödet var fortsatt starkt, 575 Mkr i fjärde kvartalet och 1 956 Mkr för helåret 2013. Under 2013 minskade nettoskulden med nästan 700 Mkr.

Under 2014 förväntar vi oss att den amerikanska marknaden fortsätter att stärkas och att SSAB kommer att gynnas av högre priser och en starkare efterfrågan. I USA har vi under fjärde kvartalet och januari aviserat prisökningar med totalt 130 USD (drygt 15%) per ton på grovplåt. Prishöjningarna kommer successivt att få påverkan under första och andra kvartalet 2014. Under fjärde kvartalet har dock marknadspriserna på skrot ökat med cirka 70 USD per ton. Under slutet av första och början av andra kvartalet kommer vi att genomföra ett underhållsstopp i Mobile vilket kommer att påverka leveranser och resultat negativt. Den europiska marknaden har varit svag under 2013, men det finns ett antal indikationer att marknaden har bottnat ut. I Asien, och framförallt i Kina, förväntas den generella stålefterfrågan bromsa in något under 2014, men fortfarande visa tillväxt.

2013 har varit ett mycket utmanade år för SSAB och för stålindustrin som helhet, präglat av svag efterfrågan och låga priser. För SSAB specifikt har också den starka kronan påverkat resultatet kraftigt negativt, med cirka 500 Mkr jämfört med 2012. Dessutom hade några av våra mest betydelsefulla segment, såsom Mining och Construction Machinery, en ännu svagare utveckling än den generella marknaden. En positiv effekt av prövande tider är att det skapar utrymme för nya lösningar. Det är därför mycket glädjande att vi i slutet av januari 2014 kunde annonsera vår ambition att gå samman med Rautaruukki i syfte att skapa ett mer konkurrenskraftigt stålbolag. Tillsammans kommer vi att få ett flexibelt och effektivt produktionssystem i Norden samtidigt som vi får ännu bättre möjligheter att stärka erbjudandet till våra kunder. Dessutom får vi stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla vår ledande globala position inom höghållfasta stål.

Martin Lindqvist
VD och koncernchef

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2013

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén klockan 09.30 fredagen den 7 februari, 2014.
Bokslutskommunikén presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.
Telefon:
+46 8 505 564 74 (Sverige), +44 203 364 53 74 (England), +1 855 753 2230 (USA).
Länk till webbsändning: 
Till webbsändning

Instruktioner för att följa webbsändningen kommer att finnas på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned.

Frågor angående webbsändningen besvaras av Marie Elfstrand, Director External Communications, telefon + 46 8 45 45 756.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2014, klockan 07.30.