Kvartalet (Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges)

 • Försäljningen ökade med 43 % och uppgick till 9 902 (6 936) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 289 (-936) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 151 (-1 098) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,51 (-2,33) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -686 (1 026) Mkr och rörelsens kassaflöde till -900 (990) Mkr

Nio månader (Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges)

 • Försäljningen ökade med 38 % och uppgick till 29 678 (21 554) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 165 (-2 022) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 858 (-2 409) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,60 (-3,78) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -89 (4 069) Mkr och rörelsens kassaflöde till -355 (2 531) Mkr
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 54 (52) %

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Koncernchefens kommentar

Återhämtningen fortsatte under tredje kvartalet, om än i en lugnare takt än i början av året som bl.a. gynnades av en lageruppbyggnad hos våra kunder. Den underliggande efterfrågan på våra nischprodukter var fortsatt positiv och flera slutkunder visade god efterfrågeutveckling. Tillväxten var starkast i Kina och Sydamerika och inom segmenten gruvindustri och tunga transporter. Däremot har vi noterat en mer avvaktande hållning bland våra kunder inom ordinära produkter i Europa och USA. Under kvartalet har vi kunnat genomföra prishöjningar, men inte tillräckligt för att fullt ut kompensera för högre råvarukostnader. Vi följer uppsatta mål vad gäller kostnadsbesparingar och vi fortsätter att optimera kassaflödet.

Vår leveransförmåga har påverkats negativt av att vi fick ett oplanerat stopp i produktionen i Oxelösund under sommaren. Därefter har vi legat på i det närmaste normal produktionsnivå på samtliga enheter i Sverige och USA.

Gruvindustri och tunga transporter väntas ha en fortsatt positiv utveckling. I SSAB Americas gäller detta även delar av energisektorn. Efterfrågan inom kransegmentet väntas däremot var fortsatt svag och tillväxten inom bilsegmentet mattas något. De regioner som har en fortsatt god utveckling är Kina, Sydamerika och Australien. En mer avvaktande hållning kan skönjas hos tunnplåtskunderna och kunderna för ordinär grovplåt, vilket har lett till ett svagare orderläge. Vi bedömer därför att vi under fjärde kvartalet kommer att minska produktionen på grund av orderläget.

Våra kontraktspriser för kol sjönk något inför fjärde kvartalet, men får inte någon effekt under detta kvartal på grund av inneliggande lager. Järnmalmskontraktet har oförändrade priser för fjärde kvartalet.

Kostnaderna för kol och malm under fjärde kvartalet har sedan tidigare valutasäkrats, varför den senaste tidens dollarnedgång inte kommer att få någon positiv effekt under fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet väntas prisutvecklingen på kylda stål vara fortsatt stabil, medan priserna på övriga produkter bedöms sjunka. Prisutvecklingen i kombination med att vi inte når full beläggning kommer att sätta marginalerna under press i fjärde kvartalet.

Återhämtningen i ekonomin förväntas fortsätta, vilket gör att jag på lite längre sikt är optimistisk om stålmarknadens utveckling, inte minst vad gäller våra nischprodukter.

Olof Faxander
VD och koncernchef

 

Presskonferens och webbsändning klockan 09.00 idag

Rapporten för tredje kvartalet 2010 kommer idag att presenteras av SSABs VD och koncernchef Olof Faxander tillsammans med finansdirektör Marco Wirén.

Plats: World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

Önskar du delta via telefon samt ställa frågor under presentationen, vänligen ring:

+46 (0)8 505 598 53 (Sverige)
+44 (0)20 3043 2436 (England)
+1 866 458 40 87 (USA)

Frågor angående webbsändningen besvaras av Ulrika Lilja, telefon 08-45 45 756. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på:

http://www.ssab.com/sv/Investerare1/Webcast/